HomeSociale verzekeringPagina 39

JPEG (Deze pagina), 947.12 KB

TIFF (Deze pagina), 8.04 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

. 1
j l
37 {
voor de hand; hier daarentegen, waar voorkoming van li l
j het in de handen der armenzorg verzinken het doel is, f .
ë ontbreekt zulk een verband. Dit doel wordt bereikt W i
l door den invalide en den oude van dagen een bestaans­ j
g minimum te verzekeren en dit bestaansminimum is niet
jy of slechts in zeer geringe mate afhankelijk van het loon .
à dat de arbeider in zijne valide dagen verdiende. _?
l Niets belet de mogelijkheid te openen dat de beter
l beloonde arbeiders, met of zonder hulp van hunne
l werkgevers, zich wrgïwzïlég eene hoogere uitkeering ver- »
l zekeren. Integendeel, het zal aanbeveling verdienen de I
[ organisatie zoodanig in te richten dat dergelijke vrijwillige
sl aanvullingsverzekeringen zooveel mogelijk worden ver- L
gemakkelijkt en aangemoedigd. Maar deze aanvullings- i l
j verzekeringen zijn zuiver privaatrechtelijk, daarbij behooren ij
jg uitkeering en premie in vaste betrekking te staan, met
de publiekrechtelijke verplichte verzekering staan zij in
E geen rechtstreeksch verband. Deze bepaalt zich ­- en ‘
ä moet zich bepalen -­ tot het verzekeren van een bestaans­ ;
g minimum aan den ouden of invaliden werkman. Hoe
i hoog dit is, wordt bepaald door de algemeene levens-
z omstandigheden van de leden der arbeidende klasse,
~ mk! door de speciale levensomstandigheden van a, b of 1 g
c die in de termen der verzekering valt. ` E
Dit wil intusschen niet zeggen dat de uitkeering voor 4
allen zonder onderscheid gelijk behoeft te zijn, maar
wèl dat zij voor allen gelijk behoort te wezen, onder ,
gelijke omstandigheden, en dat als omstandigheden die
ongelijkheid in de uitkeering wettigen, alleen zoodanige
,., in aanmerking komen die ongelijkheid brengen in het i
i bestaansminimum zelf. Het bestaansminimum voor een i
invalide die alleen zijn eigen kost verdiende, is niet
gelijk aan dat van den invalide die een gezin onder- {
hield, waarvoor ook na zijne invaliditeit gezorgd dient ,
te worden. Het bestaansminimum, in geld uitgedrukt, i_‘l_
voor een paar gehuwde·oude lieden is niet gelijk aan het
dubbel van het bestaansminimum van elk afzonderlijk. 'r‘
il
J
M?.