HomeSociale verzekeringPagina 38

JPEG (Deze pagina), 931.16 KB

TIFF (Deze pagina), 8.04 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

I
l s
l .
2 36 {
De in Duitschland opgedane ervaring is voldoende
‘· om op practische gronden het verschil tusschen ouder-
A doms- en invaliditeitsrente niet over te nemen. Doch l
‘ niet alleen op practische gronden. Wel is waar, zal bij l
r dengene die op vroegeren leeftijd zijn arbeidskracht ver- 5
_ liest, de waarschijnlijkheid dat hij ook een gezin heeft te X
P onderhouden, grooter zijn dan bij den oude van dagen. é
Maar met dit verschil kan men rekening houden bij de #
. bepaling der rente in de verschillende gevallen. Het ë
j wettigt niet den invalide, die alleen voor zichzelven heeft
te zorgen, een hoogere uitkeering te verstrekken dan
j den oude van dagen die in hetzelfde geval verkeert. [
Wij kunnen thans overgaan tot de bespreking van het
'; verband tusschen loon en uitkeering. In Duitschland is
P het stelsel gevolgd de uitkeerin van het loon, of althans è
van de loonklasse waartoe he? behoort, afhankelijk te
stellen en in de nederlandsche ontwerpen betreffende
i. ouderdoms- en invaliditeitsverzekerin werd dat stelsel «
nagevolgd. In de grootendeels privïatrechtelijke rege-
ling, welke in Duitschland werd gemaakt, is het verband i
l tusschen loon, bijdrage en uitkeering alleszins verklaar- ä
i baar. De vraag is echter of het in eene zuiver publiek- ‘
rechtelijke verzekering, gelijk de verplichte ouder-
doms- en invaliditeitsverzekering in haar wezen is en
ë dus ook in hare uitwerking behoort te blijven, wel op
g zijne plaats is. Het antwoord hierop wordt bepaald
door het doel dat met de invaliditeits­ en ouderdoms-
. verzekerin wordt beoogd. Dit doel komt, kort uit e-
l drukt, hieiäp neer: den ouden en invaliden arbeidergte ,,
l bewaren voor de afhankelijkheid der armenzor . De V
zaak ligt hier dus geheel anders dan bij de verzegkering
tegen tijdelijke derving of vermindering van inkomen,
« waarbij wordt beoogd den verzekerde gedurende het
tijdelijk hem treffende onheil zooveel mogelijk in zijne
normale levensomstandigheden te handhaven. Dáár
ligt het verband tusschen loon en uitkeering vlak
` 4 [