HomeSociale verzekeringPagina 36

JPEG (Deze pagina), 974.19 KB

TIFF (Deze pagina), 8.04 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

al
il
l
l
g 34 4
Zooeven werd hierbij het voorbehoud gemaakt dat
deze zienswijze geen rekening hield met den overgangs-
tijd. Met dat voorbehoud werd niet bedoeld dat gedurende
den overgangstijd zulk een rekening houden met het aantal
; bijdragestortingen wèl rationeel wezen zou, maar alleen
‘ dit, dat het practisch wel niet mogelijk is, om zonder
Q overgangstijd terstond ouderdoms- of invaliditeitspensioen
‘ toe te kennen aan allen die op het tijdstip der invoering
van de verzekering in wettelijken zin invalide zijn of
i alsdan den leeftijd voor het ouderdomspensioen bereikt
hebben. Tegen het onmiddellijk doen ingaan van de
jj ouderdoms- en invaliditeitspensioenen, niettegenstaande
daarvoor niets werd gestort, bestaat bij eene publiek-
rechtelijke verzekering wel is waar geen principieel be-
g zwaar, maar het practische bezwaar dat de kosten van
zulk een radicalen maatregel de Hnancieele krachten van
Q den staat stellig zouden te boven gaan, is zóó afdoende, _;
dat men er wel het hoofd voor dient te buigen.
i. Ook hier heeft elke termijn iets willekeurigs. Mij dunkt,
g men kan zich aansluiten bij het hier te lande zoo lang-
ï zamerhand post gevat hebbend denkbeeld om de opne-
ming in de ouderdomsverzekering te beperken tot hen
iï die bij de invoering nog geen 45 jaar oud zijn. Dat
, hierin voor de ouderen een hardheid ligt, zal niemand
ontkennen, maar ook de wetgever kan het feit niet onge-
daan maken dat de sociale verzekeringsplicht niet vroeger
i_ ingevoerd is, dan het geval is. De hardheid te ver-
minderen door de in den overgangstijd uit de ouderdoms-
j verzekering uitgeslotenen, niettemin toe te laten tot de
l invaliditeitsverzekering, zou eene alleen met gevoelsargu­ ___
menten te verdedigen half heid zijn. Voor de ouderen, die
bij vroegere invoering, door de ouderdoms- en invaliditeits-
verzekering zouden zün gebaat, doch voor en door wie
niets gestort werd, moet de bestaande toestand gehand-
haafd blijven. Dat is te betreuren, maar het is niet anders.
Wordt voor den overgangstijd eene dergelijke regeling
gemaakt, dan zal voor de invaliditeitsverzekering de