HomeSociale verzekeringPagina 34

JPEG (Deze pagina), 970.23 KB

TIFF (Deze pagina), 8.17 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

. ` - »·‘?;¤· _ · ~ .-- ,_, _,_,,, _ F vr E
il.
'

i`, 32
j_ ter bepaling van de hoogte der uitkeering een redelijken
, grond aan te wijzen. Het doel der ouderdoms- en
invaliditeitsverzekering is eene vergoeding te verleenen
bij het ophouden (of de vermindering) der bron van
i inkomst: arbeid. ls er nu eenig verband tusschen de
° behoefte aan deze vergoeding en het aantal weken dat
in de verzekering bijgedragen werd? De vraag stellen,
` is haar beantwoorden tevens, en wel ontkennend beant-
‘ woorden. Het eenige argument dat daarna overblijft, is
2 dat zonder het element der afhankelijkheid van de hoogte
j der uitkeering van den duur der bijdragestorting, deze
, g‘ tak der verzekering te duur wordt. Dit argument zou
' ` men moeten laten gelden, als het steekhoudend was,
. maar dat is het allerminst. Voor de ouderdomsverzekering
L ` is het volstrekt onjuist, en voor de invaliditeitsverzekering
l V gaat het, voor zoover het, uitsluitend van den fmancieelen
kant bezien, waarde heeft, lijnrecht tegen het doel der
?` verzekering in. .
g Laat ons eerst een oogenblik stilstaan bij de ouderdoms-
Y verzekering. Wat beteekent hier ­- afgezien van den
l overgangstoestand - het verband tusschen uitkeering
i j en aantal weken van bijdragestorting? Niets anders
dan dit, dat wie gedurende het tijdperk van zijn
j l bijdrageplicht door ziekte, invaliditeit of werkloosheid
5 gedurende een groot aantal weken geen loon gebeurd
g ' heeft en dus ook geen bijdragen heeft kunnen storten,
~ het nadeel dezer ongelukkige omstandigheden in het
gi bedrag van zijn ouderdomspensioen nog eens toegerekend
l krijgt. Het is, als men zich in de zaak goed indenkt,
l allerzonderlingst, om geen sterker woord te gebruiken,
dat men aan den eenen kant den werkman tegen ziekte,
A invaliditeit, werkloosheid verzekert of althans verzekeren
in wil en aan den anderen kant het hem bij de ouderdoms-
verzekering toerekent, als hij het ongeluk heeft gehad in
V de termen van een der andere verzekeringen te vallen.
i Het irrationeele van dit stelsel valt zóó in ’t oog, dat men
het ook in Duitschland, niettegenstaande het sterk privaat-
Nl