HomeSociale verzekeringPagina 33

JPEG (Deze pagina), 828.67 KB

TIFF (Deze pagina), 8.08 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

l
l J
3I j
afdoend antwoord omtrent de voor haar te stellen rege-
ling is te geven. Vooreerst zal het bij deze verzekering gi
nog wel bij de proefnemingen blijven en zoolang men
dit stadium nog niet is te boven gekomen, kan van *
eene verplichting tot toetreding moeilijk sprake zijn 1). p
>i¢ * .i
ii «¢
Veel meer verschil van gevoelen dan bij de verzeke-
ring tegen tijdelijke inkomensderving openbaart zich bij
de regeling der uitkeeringen bij álgbmd verlies of á/ybevzeis
vermindering van inkomen.
Volgens het duitsche stelsel met zijn overwegend ë
privaatrechtelijk karakter hangt bij de ouderdoms- en A
invaliditeitsverzekering de uitkeering niet slechts af van
W de hoogte van het loon des verzekerden maar ook van ,
het aantal weken dat door hem werd bijgedragen. Dat
dit stelsel geen rechtvaardiging vindt in den aard der
verzekering, meen ik reeds voldoende te hebben aange-
toond. Indien het aanbeveling verdient, moet deze
gegrond zijn op de practische voordeelen welke het M
biedt in verband met het doel der verzekering. Bij de
beoordeeling hiervan is het wenschelijk de twee elementen i
van het duitsche stelsel, de afhankelijkheid van het bedrag -
der uitkeering 10. van de hoogte van het loon en [
2°. van den duur der bijdragestortingen uit elkander
te houden. ·
Ik begin met het laatste, de afhankelijkheid der uit- i
keering van het aantal weken gedurende welke bijdragen .'
werden gestort. Verliest men niet uit het oog dat men f
niet met eene privaatrechtelijke verzekering te doen heeft, i
dan blijkt terstond hoe moeilijk het is voor dit element 4
{
­- ‘¤
1) »Es muss noch dahingestellt bleiben - schrijft het duitsche Statistische Amt.,
t. a. p. bl. 666 - ob in grosstädtischen Verhältnissen der Arbeitsnachweis über- ‘
haupt in der Lage ist, den für ihn bei allgemeiner obligatorischer Arbeitslosen­ _
vcrsichcrung sich ergebenden Forderungen gerecht zu werden." [
4
l