HomeSociale verzekeringPagina 32

JPEG (Deze pagina), 942.59 KB

TIFF (Deze pagina), 8.08 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

il l
l
i
l
jï 30
il werklooze de prikkel om weer aan het werk te komen,
,` zeer worden verzwakt, zoo niet geheel weggenomen.
, Op die wijze zou de goed bedoelde verzekering tot eerste
j uitkomst hebben luiaards te kweeken, waardoor zij een ,
_<_ kwaad zou stichten dat stellig heel wat grooter zijn zou Mg
i ; dan het goed dat zij deed door de leniging van den nood O
`l der gezinnen van de werkloozen.
H Om overeenkomstige redenen is het noodzakelijk den
y duur der uitkeering niet te lang te stellen en bij de
T regeling der werkloosheidsverzekering in zóóver uit te
Q ' gaan van hetzelfde denkbeeld als bij de ziekteverzekering,
il dat ook hier er naar wordt gestreefd de verzekering
door genezing van de kwaal overbodig te maken. Dat
l ‘ wil hier zeggen dat de werkloosheidsverzekering in nauw
i verband moet worden gebracht met de instelling van
· ` arbeidsbeurzen. Is dit verband gelegd, dan volgt daaruit
i _· ook dat de uitkeering dient op te houden bij het afwijzen .a­
van een plaats door den werklooze zonder voldoende
?` redenen.
Bij deze verzekering doen zich echter nog tal van
andere vragen voor, die hare uitwerking buitengemeen
moeilijk maken. Hoe te handelen bij werkstaking?
" j Moet daarbij verschil worden gemaakt tusschen hen die
kunnen bewijzen wel te willen werken, maar daarin
j l verhinderd te zijn en de leden der organisatie welke de
{ j werkstaking uitsprak? En hoe bij eene uitsluiting? Deze
i en dergelijke vragen mogen bij eene vrijwillige werk-
i loosheidsverzekering, uitgaande van werkliedenorganisaties
j‘ zelve, betrekkelijk gemakkelijk zijn op te lossen; bij eene
I verplichte verzekering is het beantwoorden daarvan bij
i uitstek moeilijk. Wij komen daarop bij de bespreking
jl der organisatie van de verschillende takken der sociale
j verzekering nog nader terug, maar de korte bespreking
van enkele der hoofdmoeilijkheden bij de regeling der
uitkeeringen bij dezen tak van verzekering is reeds
l voldoende om te doen zien, dat deze verzekering nog
, niet in het stadium gekomen is, waarin een eenigszins