HomeSociale verzekeringPagina 31

JPEG (Deze pagina), 855.40 KB

TIFF (Deze pagina), 8.15 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

.i
al
29
het schijnt, hier te lande gelukkig niet op groote schaal r
voorkomt, door de sociale verzekering niet worde aan- ï
gewakkerd. Fl
=i= »i= i
g =i=
Bij de werkloosheidsverzekering is het gevaar voor fraude i
veel grooter dan bij de ziekteverzekering. Het spreekt
wel van zelf dat alleen bij gedwongen werkloosheid eene ‘l
vergoeding voor inkomensderving wordt verstrekt. De
werkloosheidsverzekering te doen dienen ter ondersteuning
van hen die te lui zijn om iets uit te voeren en die als .
zij zoogenaamd werk zoeken, den hemel bidden dat zij l
het niet vinden, kan wel niemand in het hoofd komen. _
Het is echter in de practijk vaak uiterst moeilijk de
werkloosheid wegens het werkelijk ontbreken van arbeids-
‘s gelegenheid en die wegens het ontloopen daarvan uit >
elkaar te houden. 1) Hoe wenschelijk het dan ook zijn
zou, het gezin van den werkelijk geheel buiten eigen
schuld arbeidslooze langs den weg der publiekrechtelijke
verzekering geheel schadeloos te stellen voor de dien- `
tengevolge geleden inkomensderving, toch kan daarvan 1
reeds om de aangegeven reden geen sprake zijn. Wilde
men zoover gaan, men kon ervan verzekerd zijn de
werkschuwen onder de vaste klanten te tellen, aan wie
het grootste deel der gelden zou worden besteed. Dat _
kan niemand willen. Maar er is nog een andere niet l
minder gewichtige reden waarom de werkloosheidsver­ V
zekering niet meer dan eene gedeeltelijke vergoeding I
Y van het gederfde loon geven mag. /Verd geheele of i
bijkans geheele vergoeding verstrekt, dan zou bij den
1) »Die Schwierigkeiten, welche sich für eine Versicherung gegen die Folgen der l
Arbeitslosigkeit ergaben,... ergeben sich vor allem bei der Feststellung und l'
Begrcuzung des Begriffs der zur~­Unterstützung berechtigenden Arbeitslosigkeit und
bei der Kontrolle der Durchführung dieser Feststellung in der Praxis." Aldus con-
cludeert het lijvige rapport van het duitsche Kaiserliche Statistische Amt over »Dz`z
Versie/zermzg gcgm di: Faégm dar Aröei!.vZ0:z;gkeiz‘," bl. 666. V
I

`
l
l
"‘-=~« .. _, _ _ _ r_ H hg