HomeSociale verzekeringPagina 30

JPEG (Deze pagina), 964.39 KB

TIFF (Deze pagina), 8.15 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

ii
E 28
ii neemt de poging tot genezing zoowel voor den patient
`. als voor den verzekeraar een eerste plaats in. Bij het
· gedurende zeer langen tijd als zoodanig wegvallen van
‘ den kostwinner verliest de daardoor ontstane toestand
{ echter zijn karakter van uitzonderingstoestand; hoe langer L5
de ongesteldheid van den kostwinner duurt, des te meer
. 3 wordt het gezin door den drang der omstandigheden ge-
; dwongen zich er in te schikken als in een wel ongelukki-
’ B gen maar min of meer normaal wordenden toestand. Het
ij motief dat er toe leidt bij betrekkelijk korte ongesteld-
» ‘­ heid het inkomen van het gezin zooveel mogelijk onver-
a :1; minderd te laten, wordt bij lang slepende ziekten, naar
B ,, welke het gezin zich inrichten kan en moet, veel zwakker.
, Bovendien zal het in vele gevallen niet a priori zijn uit
;, te maken of een invaliditeitstoestand tijdelijk of blijvend
l ij is en voor de uitkeering bij blijvende invaliditeit moeten,
i, gelijk wij zien zullen, andere overwegingen gelden dan ,8
Z bij het betrekkelijk kortstondig uitblijven der verdienste
van den kostwinner door ziekte.
De ziekteverzekering, voor zoover zij ziektegenezing
T beoogt, kan ­- gelijk algemeen wordt ingezien - zich
ij niet tot de ongesteldheden van den kostwinner bepalen.
, Zij behoort, indien zij de volksgezondheid waarlijk be-
ïj · vorderen wil, het geheele gezin te omvatten. Uit dien
j hoofde is het tevens noodig zwangerschap en bevalling
j i onder de ziekte te begrijpen. Strikt genomen behoort
l eene uitkeering bij overlijden voor begrafeniskosten onder
· de ziekteuitkeering niet thuis. Aangezien echter ook hier
j, te lande het gevoel dat men althans van een »fatsoenlijke
begrafenis" verzekerd dient te zijn zeer algemeen is, zou
g het een leemte zijn, indien op dit punt het door Duitsch- `
land gegeven voorbeeld niet werd gevolgd en de begra-
li ‘ fenisverzekering niet als onderdeel der ziekteverzekering
5 ' werd opgenomen. Ten aanzien van begrafenisgeld voor
j kinderen een leeftijdsgrens te stellen beneden welke
, ; geen uitkeering geschiedt, verdient zeker aanbeveling,
opdat de schandelijke »engeltjesmakerij" welke, naar
i E
l