HomeSociale verzekeringPagina 29

JPEG (Deze pagina), 927.34 KB

TIFF (Deze pagina), 8.07 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

·l
27 l
gedurende de ziekte, maar ook om den zieke zoo spoedig ,
mogelijk te genezen. Het spreekt dan ook wel van zelf {
dat zij het verstrekken van geneeskundige hulp en van ;‘
geneesmiddelen heeft te omvatten. Wordt den verzekerde j
W hospitaalverpleging verstrekt, dan is het niet meer dan
billijk dat daarmede rekening wordt gehouden bij de W
aan zijn gezin te verstrekken uitkeering. Gok bij de . ‘
regeling van de uitkeering aan het gezin bij hospitaal-
verpleging van den kostwinner zij men echter voorzichtig 4
dat de zuinigheid de wijsheid niet bedriege. Indien de
uitkeering te laag is, zal zij licht ten gevolge hebben ’
dat ziekenhuisverpleging uitblijft in gevallen waarin zij
zoowel voor den patient als voor den verzekeraar voor L
een spoedig herstel gewenscht zou zijn. i
Het vaststellen van den duur der ziekteverzekering ’ ’
heeft altijd iets willekeurigs; het best daarbij is, de ge- i
ij. woonte van de goed geregelde uitkeeringsfondsen bij
ziekte te volgen. Zoodra, naast de ziekteverzekering l
ook de invaliditeitsverzekering geregeld is, verliest de jj
vaststelling van den duur der ziekteverzekering voor een W
deel haar beteekenis. Geheel valt die beteekenis ook
dan evenwel niet weg. Eene invaliditeitsverzekering tot ’
het volle bedrag van het vóór de invaliditeit verdiende
loon zal vooreerst wel naar het rijk der vrome wenschen L
zijn te verwijzen. Om, bij langdurige ongesteldheid, r
den overgang tusschen ziekte- en invaliditeitsverzeke­ ·
ring niet te groot te maken, verdient het dan ook j
aanbeveling de ziekteverzekering zoodanig te regelen lj
dat de uitkeering na een zeker aantal weken nog
tot een verminderd bedrag doorloopt. Dit heeft het ’
i niet gering te schatten bijkomende voordeel van zich
bij de bestaande gewoonte der uitkeeringsfondsen aan
te sluiten. J
Wat hier gezegd werd van de ziekteverzekering geldt
voor een deel ook voor de tijdelijke invaliditeitsverzeke­ 1
ring. Tijdelijke invaliditeit toch is niet anders dan ziekte
van langeren duur. Ook bij de tijdelijke invaliditeit >_
l
J
S
l