HomeSociale verzekeringPagina 28

JPEG (Deze pagina), 949.12 KB

TIFF (Deze pagina), 8.07 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

!'i·` V
zo
* in vergelijking met de geldmiddelen die beschikbaar zijn
l of gesteld kunnen worden; 2°. het gevaar van simulatie.
De beteekenis van de eerste der hier aangewezen om-
j~ standigheden kan natuurlijk niet in het algemeen bespro-
K ken worden; het geldt hier een vraag van practische b
. iinanciekunst, waarbij van groot gewicht is, hoe het in "'
‘ het algemeen met ’s lands financiën is gesteld en welk
i · deel van de kosten door de bijdragen der bü de ver-
zekering rechtstreeks betrokkenen wordt gedekt. De
;` tweede omstandigheid doet zich bij de verschillende
Q verzekeringen tegen inkomensderving of vermindering
L ij niet even sterk gevoelen.
Q Als wij de kostenkwestie voorloopig buiten rekening
. i laten, is er bij de ziekteverzekering geen aanleiding het
' ziekengeld niet gelijk te stellen met het door de ziekte
l gederfde loon, mits de medische controle zoodanig ge- r
regeld zij dat zij voldoenden waarborg geeft tegen simulatie. .9,
° ll De bij ziekenfondsen veelvuldig voorkomende bepaling
i dat geene uitkeering geschiedt bij ongesteldheden van
al korteren duur dan drie dagen, dunkt mij, bij behoorlijke
g medische controle, niet aan te bevelen. Zij kan er toe
ll leiden dat licht schijnende ongesteldheden verwaarloosd
V worden en dientengevolge verergeren, tot schade niet
j' alleen voor den patient zelven maar ook voor den
Q., verzekeraar, die in zulk een geval achteraf blijkt in elk
opzicht verkeerde zuinigheid te hebben betracht. Meent
i ïr men echter dat het onmogelijk is de medische controle
' zoodanig in te richten dat de wachttijd van drie dagen
’l Q; kan worden gemist, dan moet ook bij langeren duur der
j' lr ziekte over dien wachttijd niets worden uitgekeerd.
; ja Keert men bij langeren duur van den eersten dag af ’
l · uit, dan werkt de wachttijd juist in verkeerde richting
" en bevat hij eene aansporing om kleine ongesteldheden
K ten minste tot den vierden dag te rekken.
jl Voorts moet bij de ziekteverzekering het tweeledig
karakter daarvan in het oog worden gehouden. Zij heeft
i F niet alleen ten doel om te voorzien in de loonderving
l