HomeSociale verzekeringPagina 27

JPEG (Deze pagina), 902.09 KB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

äl
25
rechtelijke en de publiekrechtelijke verzekering. Bij de ·
eerste is er een onafscheidelijk verband tusschen premie ij
l en uitkeering, bestaande in aequivalentie tusschen premie F;
en uitkeeringskans; bij de laatste bestaat dit verband ­-
tenzij het opzettelijk wordt gelegd - tusschen bijdrage
l` en uitkeering niet; alleen behoort hier, naar regelen van
j financiekunst, de totaalsom der bijdragen die der uit- (
keeringskansen niet te overtreffen. p
li Hieruit volgt dat men bij de pukliekrechtelijke sociale l
V verzekering de regeling der uitkeeringen en die der
bijdragen geheel los van elkander kan bespreken en dus
i ook be/wor! te bespreken. Aldus tewerkgaande, is het
duidelijk, dat men met de regeling der uitkeeringen als g
de hoofdzaak begint en die der bijdragen als van be-
` trekkelijk ondergeschikte orde naar de tweede plaats il
‘· verwijst. Ik begin derhalve met de uitkeeringen.
pj Hierbij is in de eerste plaats te letten op het verschil ‘ *
ik tusschen de verzekering van tijdelijke en die van blijvende ‘
inkomensderving of ­vermindering. Bij de z‘Q`zz’e/q`/Ice is, »,
gelijk wij zagen, het doel der verzekering den ver- t
zekerde en zijn gezin zooveel mogelijk in dezelfde
Hnancieele positie te laten, waarin hij zou zijn geweest, l
indien het onheil waartegen verzekerd wordt, hem niet
had getroffen. Hieruit volgt onmiddellijk dat er bij deze j
takken der sociale verzekering verband behoort te zijn ‘
‘ tusschen de uitkeering en het onder normale omstandig-
heden verdiende loon. De uitkeering moet zóó hoog zijn, ,
dat zij het inkomen van den verzekerde zoo dicht mo- j
gelijk bij zijn normale inkomen doet blijven. Het kan
zijn, dat er afdoende redenen van practisch beleid i
zijn om aan dezen eisch althans niet aanstonds ten i
volle te voldoen, maar dan moet hij althans zóó ver
T worden vervuld als de omstandigheden maar eenigszins {
toelaten. f
De omstandigheden nu, die er toe kunnen leiden, den
zooeven gestelden eisch niet ten volle in toepassing te
brengen, zijn tweeledig: 1°. bovenmatigheid der kosten -
l
fi
,3
i