HomeSociale verzekeringPagina 26

JPEG (Deze pagina), 792.24 KB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

- i
HOOFDSTUK II,
.
i l
` Uitkeering.
L i Tot zoover de rechtsgrond voor de sociale verzekering. i
V Ik zou daarbij niet zoo uitvoerig hebben stilgestaan, {
j indien de rechtsgrond waarop de verzekering wordt op-
’ , gebouwd, niet ook in verschillend opzicht beslissend was
voor de wijze waarop zij behoort te worden uitgewerkt. i·
i Reeds aanstonds vestig ik er de aandacht op, dat ik mij ­- Y,
° " behalve bij de ongevallenverzekering (met inbegrip van ik
de beroepsziekten- en beroepsinvaliditeitsverzekering) van
l privaatrechtelijke overwegingen geheel vrij gehouden
is heb. Het niet alleen naar vorm maar ook naar inhoud
ll zuiver publiekrechtelijk karakter van alle overige takken
K der sociale veïekäzring kan niet scherp genoeg in het
oo worden ge ou en.
l Dit publielïrechtelijk karakter heeft al aanstonds het
zeer gewichtige gevolg dat er geen ander verband bestaat ‘
g ïi tusschen de uitkeeringen die aan de verzekerden worden
" ` toegekend en de bijdragen die van hen worden verlangd,
_ dan dat de bijdragen publiekrechtelijke heffingen zijn
li [ voor het genot (het rechtstreeksche of indirecte voordeel)
è dat uit de openbare organisatie der sociale verzekering
" wordt getrokken. Men kan om redenen van politiek
li ‘ beleid wel een nauwer verband daartusschen Zeggen, en i
lx indien men daartoe voldoende redenen wist aan te voeren,
j zou er ook niets tegen zijn; maar in den aard der
zaak hg! zulk een nauwer verband mk!. Dit is practisch
` H wel het voornaamste onderscheid tusschen de privaat-
l
l
S