HomeSociale verzekeringPagina 24

JPEG (Deze pagina), 922.83 KB

TIFF (Deze pagina), 8.14 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

{ F
22
nog wel de grootste, gevaar daardoor vroeg of laat te `
worden aangetast, dan is het de plicht van den staat alle ,
krachten in te spannen om dat te verhinderen, niet
minder dan het zijn plicht is physieke gevaren die het
volksleven bedreigen, met alle macht te keeren. .
Waarlijk voor wie de toestanden zien wil, gelijk ze i
· zijn, voor wie niet als normaal en bevredigend erkennen
, en handhaven wil dat de arbeider als hij het ongeluk
, heeft oud of vroegtijdig oud te worden, in de armen
· der liefdadigheid geworpen wordt, is het uilen naar
»_ Athene dragen, nog te zoeken naar een rechtsgrond
i ‘ welke den staat de bevoegdheid geeft en tot plicht stelt
W door de organisatie eener verplichte publiekrechtelijke
5 verzekering een eind te maken aan een toestand, die
voor eene maatschappij, welke er prat op gaat beschaafd
. te zijn, belachelijk wezen zou als hij niet zoo diep treurig
¢ · en ellendig was. j
l Het opheffen van den regel dat bij ouderdom of
invaliditeit slechts de armenzorg tot toevlucht strekt
. voor allen die met handenarbeid hun brood verdienen,
is een rechtsgrond zóó krachtig voor de verplichte
l ouderdoms- en invaliditeitsverzekering, dat men dien met
· i de meest scherpzinnige en subtiele juridische sophismen
niet kan ondermijnen.
j < Wilde ik na het voorgaande, ook den rechtsgrond voor
J ‘ de verplichte weduwen- en weezenverzekering aanwijzen, `
‘ , ik zou slechts in herhaling kunnen vervallen van hetgeen
j ik in de laatste bladzijden schreef. Mutatis mutandis
je { geldt al het hier geschrevene ook voor den laatstge·
j W noemden tak der sociale verzekering.
i Natuurlijk zou al het hier in het midden gebrachte i
jg worden omvergeworpen, zoodra een der tegenstanders á
j van de verplichte sociale verzekering een anderen, sneller '
i` af te leggen en ten minste even goed tot het doel
“ voerenden weg aangaf om de schreiende misstanden te
i overwinnen, waarop hier de vinger werd gelegd en die
j reeds zoo vaak in alle zoogenaamd beschaafde landen
, «··'
l