HomeSociale verzekeringPagina 23

JPEG (Deze pagina), 884.95 KB

TIFF (Deze pagina), 8.06 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

L ;
j .

2I A
' of invaliditeit buiten staat geraakt nog langer door arbeid j
r in zijn onderhoud te voorzien I)? Natuurlijk, er zijn
uitzonderingsgevallen; mk! alle oude en invalide arbei­ ii
ders zijn afhankelijk van de liefdadigheid van kerk,
Y particuliere instelling of gemeente; maar zij wie een
e beter lot treft, zijn slechts de uitzonderingen op den
regel. Zich behoorlijk in dien toestand indenken, staat A
gelijk met te beseffen dat hij hoogst bedenkelijk is en
niet als normaal mag worden aanvaard en bestendigd. l
Zeker, het zal nog lang duren vóór de maatschappij
de liefdadigheid zal kunnen ontberen of -­ geleerder ­
uitgedrukt ­- vóór de maatschappij niet ook op het
caritatieve principe zal rusten, maar dat mag toch niet _
tot de conclusie voeren dat het normaal zou zijn voor
den ouden of invaliden arbeider of voor des arbeiders
weduwe en weezen op de hulp der liefdadigheid te zijn
_, aangewezen, om niet van honger om te komen.
De liefdadigheid zal voor afzienbaren tijd wel onmis-
baar blijven voor de leniging van tal van niet voorziene
en niet te voorziene rampen;·als normaal element in het
leven van de grootste volksklasse is zij een schande
voor de maatschappij die haar ook als zoodanig onmisbaar ?
maakt. Wanneer er op maatschappelijk terrein eenige
werkzaamheid voor den staat is weggelegd, dan is het j
wel deze: de armenzorg, zooveel in zijn vermogen is,
overbodig te maken. De liefdadigheid is er per slot van
rekening niet voor den gever maar voor den ontvanger; ,
voor den gever moge zij zalig zijn, voor den ontvanger '_
is zij, omdat hij er geen aanspraak op heeft die hij met
opgeheven hoofde kan doen gelden, maar er om bedelen e
i moet en er door vernederd wordt, een pest. Loopt,
_ gelijk helaas het geval is, een heele volksklasse en dat ,
... 1
1) De heer W1BAUT heeft in zijn boven aangehaald praeadvies, door het bijeen-
brengen van verschillende feiten en uitspraken van deskundigen, in grove trekken q
een beeld van den werkelijken toestand gegeven en daarmede weer eens duidelijk ·
gemaakt, welk een onwederlegbaar antwoord de werkelijkheid, helaas, op deze ,
vraag geeft. .
(Q
K ' Y A ~· -· ·- · --­ ~­~ ~» gïïm ï:T‘*ï"l- Mi