HomeSociale verzekeringPagina 22

JPEG (Deze pagina), 950.09 KB

TIFF (Deze pagina), 8.06 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

é E
l l
2O i
dwingend gezag datgene tot stand te brengen, waartoe ’
de in de maatschappij levende krachten in vrije werking ,
te kort schieten. Ziedaar de rechtsgrond voor het in het
leven roepen en houden eener organisatie welke bij het
intreden van een der genoemde oorzaken van tijdelijk
‘ inkomensverlies, de voor het volkswelzijn schadelijke ge- _ l
. volgen daarvan zooveel mogelijk wegneemt. Een rechts-
; grond waarvan de kracht alleen kan worden ontkend
` door hem die zou willen beweren dat het niet op den
. weg van den staat ligt, den lichamelijken en geeste-
lijken welstand van het volk en daarmede de volkskracht
L tot een zoo hoog mogelijk peil op te voeren en de
` daarop inwerkende schadelijke invloeden zooveel mogelijk
j in te perken.
Dit wat betreft den rechtsgrond voor de publiekrechte-
2 lijke verzekering tegen de oorzaken van tijdelijk verlies
i (of vermindering) van inkomen. Bij de ólävezzde inkomens- ,
derving of ­vermindering gelden overeenkomstige over- T
wegingen, maar ligt de zaak toch eenigszins anders.
Voor zoover niet ­­ gelijk bij de ongevallenverzekering -
een bepaalde aansprakelijkheid voor het intreden der oor-
zaak van de ramp is aan te wijzen, is voorkoming van de
. onherroepelijke veroordeeling van den getroffene tot de
aalmoezen der kerkelijke, bijzondere of openbare liefdadig­ _
j heid hier hoofdzaak. Naar gelang de arbeidersbevolking
A zich van hare eigene waarde meer bewust wordt, wordt
i door haar het vernederende van bij den ouden dag, bij
invaliditeit of bij den dood van den kostwinner van de
_ armenzorg afhankelijk te zijn, d. w. z. van gunsten en liefde-
j‘ gaven te moeten leven, ook des te dieper gevoeld. Naar
gelang de arbeidersbevolking zich ontwikkelt, wordt de °
li eisch tot voorkoming van deze vernedering, voor zoover _
j die voorkoming in de macht van den staat ligt, dus
l ook dringender. Of zou het soms niet waar zijn, dat,
« indien de sociale verzekering niet tusschenbeide komt,
, de arbeider, die gewerkt heeft zoo lang hij kon, afhan-
kelijk wordt van de armenzorg, zoodra hij door ouderdom
[
. "
l