HomeSociale verzekeringPagina 21

JPEG (Deze pagina), 943.57 KB

TIFF (Deze pagina), 8.02 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

i i
T9 li
I nog zoo noodig, te beleenen of te verkoopen; het leidt li
tot onvoldoende voeding voor het gezin met alle
l schadelijke gevolgen daarvan voor de gezondheid; het `l
wekt wrevel en bitterheid en doet vaak vergetelheid
zoeken in drankbedwelming. Hierbij komt, ingeval ziekte =
of invaliditeit de oorzaak van de derving of vermindering L
van inkomen is, dat de verzorging van den zieke te wen-
. schen moet overlaten en de genezing wordt verlangzaamd j
of zelfs verijdeld. Zoo werkt het tijdelijk ontbreken (of , l
de tijdelijke vermindering) van het inkomen niet alleen 'i,
pijnlijk en schadelijk zoolang het duurt; het heeft ook
een blijvenden nadeeligen invloed op de volksgezondheid
en -­ gunstige uitzonderingen daargelaten - een deels [Ji,
verbitterenden deels verslappenden invloed op het volks-
karakter.
VVaar nu het gevaar van tijdelijk verlies van inkomen
hetzij door ziekte of tijdelijke invaliditeit, hetzij door ‘
gedwongen werkloosheid voor hen die geen andere bron
van inkomst hebben dan de opbrengst van hun arbeid,
vooral wanneer deze niet behoort tot den maatschappelijk /
hooger gewaardeerden en beloonden arbeid, voortdurend
bestaat, doet de zooeven aangewezen ongunstige invloed i
op lichaam en geest zich bij voortduring gelden ten ä
aanzien van de overgroote meerderheid van het volk.
Dit zoo zijnde ­- en geloochend kan het alleen worden
door hem die de maatschappelijke verschijnselen niet
zien wil gelijk zij zijn - is het voor den staat van
overwegend belang dien ongunstigen invloed op het il,
volkskarakter weg te nemen, als en voor zoover hij j
daartoe bij machte is. Geschiedde de uitschakeling van dien 1
ongunstigen invloed door de vrije werking van de in de
maatschappij levende krachten in eenigszins voldoende ii
mate, de staat zou deze taak aan die krachten kunnen il
overlaten, maar die krachten zijn daartoe ­- gelijk
in alle westersche landen door de feiten maar al te jh
duidelijk bewezen wordt - geheel ontoereikend. Vandaar gj
het recht en de plicht van den staat om met zijn