HomeSociale verzekeringPagina 20

JPEG (Deze pagina), 941.19 KB

TIFF (Deze pagina), 8.02 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

18 j
Bij de ongevallenverzekering (met inbegrip van de
beroepsziekten- en beroepsinvaliditeitsverzekering) is ­­
gelijk wij zagen - die rechtsgrond gemakkelijk genoeg
te vinden. Hij ligt daar in het algemeen belang, dat de l
privaatrechtelijke aansprakelijkheid des werkgevers tegen-
over zijne arbeiders, wanneer dezen een bedrijfsongeval
V overkomt, niet slechts op het papier aanwezig zij, maar
‘ van de theorie in de werkelijkheid worde overgebracht _
, en dat wel op zoodanige wijze dat de verstandhouding
tusschen werkgevers en arbeiders er niet telkens door
wordt verbitterd, gelijk bij aansprakelijkheidsprocessen
‘ onvermijdelijk het geval is.
l Maar nu bij de andere takken van sociale verzekering?
Deze hebben dit met elkander gemeen dat zij verzeke-
i ringen zijn tegen tijdelijk of blijvend verlies of vermin-
dering van inkomen wegens geheele of gedeeltelijke
i onmogelijkheid tot het verrichten van arbeid. De ver-
? zekering tegen igykielgië verlies (of vermindering) van
inkomen doet zich voor bij ziekte, gedwongen werk-
loosheid en sommige gevallen van invaliditeit; die
tegen ölávezzd verlies (of vermindering) van inkomen
bij ouderdom, andere gevallen van invaliditeit en bij
den dood van den kostwinner (weduwen- en weezen­
i verzekering).
Het tijdelijk verlies of de tijdelijke vermindering van
, inkomen is niet slechts voor de rechtstreeks daaronder
I lijdenden eene calamiteit; het is, indien het anders dan
’ bij hooge uitzondering voorkomt, ook uit een algemeen
oogpunt hoogst bedenkelijk. Het tijdelijk ontbreken van
lj inkomen werkt op verschillende wijzen verslappend en
,‘ demoraliseerend; het ontwent aan eene regelmatige levens-
l wijze, wat op zich zelf reeds een moreel gevaar is; het
fi gewent aan het ontvangen zoo niet aan het vragen van
á aalmoezen, met alle overbekende slechte invloeden welke
F dit op het karakter heeft; het verplicht het gezin al het
” maar eenigszins misbare, ook al is het uit een hygiënisch
i oogpunt of voor eenige bescheiden huiselijke gezelligheid
l