HomeSociale verzekeringPagina 17

JPEG (Deze pagina), 924.44 KB

TIFF (Deze pagina), 8.14 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

äiil
ïà
., 15
niet vast; zij veranderen naar den aard en den graad li
x der maatschappelijke ontwikkeling. ln de middeleeuwen
`i en lang daarna ging de begrenzing der beschikkings- ll
bevoegdheid over het inkomen zeer ver, ook om te
verhoeden dat door geheel vrije besteding der in- =
·l‘ komens aan de standsverschillen afbreuk zou worden ;
_ gedaan. Met die negatieve begrenzingen der beschikkings­ `,
bevoegdheid over het individueele inkomen, met de ver-
bodsbepalingen om het inkomen op deze of gene wijze J
te besteden, met de weeldewetten werd door de groote
revolutie in het einde der 18** eeuw afgerekend. De E
positieve begrenzing daarentegen bleef onder den invloed
der revolutie niet alleen in stand, maar deed zich in de
negentiende eeuw allengs dieper gevoelen. Het belasting- { l
l recht van den staat, dat wel de meest ingrijpende be- V
· perking behelst van de vrije beschikkingsbevoegdheid
over het individueele inkomen, kwam eerst na de revolutie `Q
i` tot ontwikkeling en die ontwikkeling bracht, naast inwen-
dige verbetering, geleidelijke uitzetting van dat recht,
d. w. z. geleidelijk verder gaande beperking van de beschik- ,`
kingsbevoegdheid over het individueele inkomen met zich.
De stelling dat iemands persoonlijk inkomen strekt ter
. bestrijding van zijne persoonlijke uitgaven en dat hij en
hij alleen over de wijze van besteding daarvan heeft te
oordeelen, is voor geen enkel tijdvak in de geschiedenis
waar en voor onzen tegenwoordigen tijd is zij minder l
waar dan ooit. l
Aanvankelijk, in het streng individualistische tijdperk, il
werd wel is waar gepoogd de beteekenis van de in-
breuk, welke de staat met zijn belastingsrecht op de
ll" individueele beschikkingsbevoegdheid over het persoonlijk
{ inkomen maakt, zooveel mogelijk te verkleinen. De voor- l,
stelling werd gehuldigd, dat ook het belastingsrecht van p
V den staat steunt op het privaatrechtelijke beginsel van (
het da uzf des. De belasting zou niet anders zijn dan eene i
vergoeding voor den door den staat, in den vorm van {
bescherming van persoon en goed, bewezen dienst, of E

I df