HomeSociale verzekeringPagina 111

JPEG (Deze pagina), 850.55 KB

TIFF (Deze pagina), 8.03 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

l 109
voert. Het lot dat te dezen aanzien van daag de werk-
t gevers in het eene land treft, treft morgen die van de
i andere landen. Zoo zorgt de moderne arbeidersbeweging
i er voor, dat althans in dit opzicht ten hoogste slechts
‘ï tijdelijke ongelijkheden bestaan tusschen de concurrentie-
i voorwaarden van landbouw, handel en nijverheid in de ,
verschillende landen. Zij ruimt door haar algemeenheid
4 en onweerstaanbaarheid de internationale oneffenheden l
op het gebied van het arbeidersvraagstuk met eigen
kracht uit den weg. Op den last der sociale verzekering,
in het algemeen der sociale wetgeving steunende pro- i
i tectiemaatregelen zijn eene miskenning van het wereld- i
karakter der moderne arbeidersbeweging.
In Nederland ontrolt die beweging zich nog slechts j
. langzaam. Op het gebied der sociale wetgeving zijn ip
wij nog achterlijk. Dat ons land dan toone door met l
i forschen greep de sociale verzekering aan te vatten, ,
het maatschappelijk leven der moderne wereld niet F
minder intens mede te leven dan elders geschiedt. En l
dat het tevens bewijze nog energie genoeg te bezitten
om op dit gebied zich niet te bepalen tot slaafsche
navolging eener elders door de practijk reeds veroordeelde
organisatie, en, zijn voordeel doende met de elders op- l
gedane ervaringen, een eigen, nederlandsche inrichting l
der sociale verzekering tot stand te kunnen brengen. ln
den algerneenen stroom der sociale wereldbeweging mede-
gaande, zorge de staat er voor aan onze maatschappe­ ä
. lijke instellingen tevens te geven een ei.gen karakter,
; passende bij onze nationale eigenaardigheden en volks- l
; gewoonten.
_ Onze nederlandsche sociale verzekering zij product
Qi van eigen denken en werken; geen copie van het reeds l
op zijn voetstuk wankelende duitsche model. 1
...... i
l
i
» .
il
l
«l
ii