HomeSociale verzekeringPagina 110

JPEG (Deze pagina), 939.17 KB

TIFF (Deze pagina), 8.03 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

l .
ä . 108 ï
gecompenseerd, ten deele ook door de werkgevers
kg zelven worden gedragen. ?
s, Wie de loonbeweging sedert een tien- of twintigtal j
L jaren nagaat, leert daaruit spoedig genoeg, dat landbouw, i
;_ handel en nijverheid, niettegenstaande allerlei telkens W,
E aangeheven klaagzangen, zich hebben ontwikkeld onder
, eene stijgende loonbeweging van heel wat meer betee­ i
z kenis, dan de voor de sociale verzekering der arbeiders 4
; verlangde loontoeslag van 5ä pCt.
‘ En bovenal wachte men zich gehoor te verleenen aan J
. de klaagliederen van hen die in verband met de lasten
g ii der sociale verzekering de snaar aanslaan van de buiten- i
jij: landsche concurrentie en daarmede nieuwe aanhangers
i­ in het koor der protectionisten zoeken te lokken.
I Onder alle argumenten tegen het opleggen van een ,
lslv deel der lasten van de sociale verzekering op de schouders
ij`; der werkgevers is er niet één zoo voos als clit. Immers ‘
,,) de sociale verzekering, de sociale wetgeving in het alge-
ll, meen, is toch geene speciaal nederlandsche eigenaardig-
heid. De geestesstrooming welke naar verbetering der
Q maatschappelijke toestanden voor de arbeidende klasse
. en in het algemeen voor de minder gegoeden voert,
j heeft zich van de gansche beschaafde wereld meester
\ gemaakt. En overal slijpt die strooming wat van de
lv maatschappelijke bevoorrechting der bezittenden af ;
" overal dwingt zij den staat zich in haar dienst te stellen;
overal grijpt zij voorts rechtstreeks het eerst de werk-
gevers aan en noopt dezen met of zonder staatstusschen­ _
jj: komst, door loonsverhooging en arbeidsduurverkorting,
in het algemeen door verbetering van arbeidsvoorwaarden, ;
U haar richting te volgen. Van daag geschiedt dat hier,
morgen geschiedt het ginds. Doch geen werkgever in lj
welk land ook blijft buiten die strooming. Van daar
;iï dat het geen zin heeft te jammeren over onmogelijkheid
j van het volhouden der internationale concurrentie, als op
een gegeven oogenblik in een bepaald land die strooming
naar rechtstreeksche of zijdelingsche loonsverhooging
­
Ui ·
ii l
·
lie
lf il