HomeSociale verzekeringPagina 11

JPEG (Deze pagina), 760.01 KB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

:·;..;.......,­~­e·ïz1:;n;J.t#~'·x:ï;;1"" ‘ T‘";;f.ï ”`‘` "ï"i.?‘ "‘·’"“"""‘ ‘‘‘‘ "?"`;""* '" '’"` l """”"‘"”"“"" ¥ ” °" a 1
l
J
HOOFDSTUKI. “
“' z
l ~·-- r
lc
Rechtsgrond.
ln een van de vele monografieen welke in Duitschland Q]
verschenen naar aanleiding van de aldaar met den dag Eê
dieper gevoelde behoefte aan eene grondige herziening g
en vereenvoudiging van de organisatie der arbeiders- ·
verzekering, verblijdt de schrijver zich over het feit dat ’i
_ op het congres, hetwelk verleden jaar te Weenen over het [
vraagstuk der arbeidersverzekering werd gehouden, de ,
beraadslaging niet meer liep over de vraag óf de staat
à verplichte verzekering tegen de algemeene gevaren, die E
· het maatschappelijk bestaan der arbeiders bedreigen, F
j heeft voor te schrijven, maar alleen hierover lwè de
organisatie der verplichte sociale verzekering het best en
j het eenvoudigst door den staat is in te richten 1). De
conclusie door dien schrijver uit dat feit getrokken, was
j echter zelfs voor Duitschland te optimistisch 2). Wie in
i Nederland meenen mocht, dat men op dit gebied over jj
j het óf al heen is en zich alleen in het haè heeft te ;
l verdiepen, zou daarmede blijk geven het conservatisme,
jä dat op sociaal gebied niet alleen ter rechter zijde is te
i, vinden, verre te onderschatten. Prof. FABIUS zette eenige ,
l maanden geleden, den strijd tegen de verplichte ouder- F
d0ms­ en invaliditeitsverzekering opnieuw in 3,), en men Z
kan er zeker van zijn, dat zoodra het in uitzicht gestelde fl
1) F. VON JAGWITZ, Die Verein/z¢z'tZz'c/lung der Arbaiterverric/zcrung. Berlin, 1906. 4
2) Zie bijv. Prof. E. WITTE, Unszr ]rrzzaZia’z'z‘ä!sver.ric/mrmgsgezczz, Berlin 1906. 1
3) De lfatïcrdammer van 4, 6 en 9 April 1906. _
l
I