HomeSociale verzekeringPagina 109

JPEG (Deze pagina), 837.51 KB

TIFF (Deze pagina), 8.04 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

107
9 werd betoogd, is er principieel geen reden de sociale
, verzekering tot de arbeidende klasse te beperken en
i behoort zij alle personen met lagere inkomens te omvatten.
Dit neemt intusschen niet weg, dat het verstandige tac-
Y tiek is, met de arbeidende klasse te beginnen. Bij de
later te volgen uitbreiding kan men dan tevens met de
reeds opgedane ervaring zijn voordeel doen.
E *
Q Ten slotte nog een woord over de bedenking, welke
zeker niet achterwege blijven zal, dat men ’s lands wel- ‘
vaart in gevaar brengt door de werkgevers met een "
g last te bezwaren die neerkomt op eene algemeene
loonsverhooging van 5% pCt. Dat zulk een last
ï zonder beteekenis is, zal wel niemand beweren. Toch
wachte men zich voor overdrijving. Op den duur zal de
sociale verzekering niet nalaten een gunstigen invloed te
hebben op den levenslust en de energie der arbeiders
en voor zoover dit gevolg intreedt, zal het op de
1 arbeidspraestatie wel zoodanig inwerken, dat de last der
Q bijdrage van 5ä pCt. van het loon daardoor ruimschoots
T vergoed wordt. Dat hoog loon (en de bijdrage van den
g werkgever is - gelijk we zagen ­- een vorm van loon)
niet gelijk staat met duren arbeid, is een in theorie en
,; practijk zoo vaak bewezen stelling, dat zij haast tot de
economische gemeenplaatsen is gaan behooren.
Maar het hier bedoelde gunstig effect op de arbeids-
Q praestatie zal zeker niet onmiddellijk intreden. Hoe in
g den tusschentijd de last zal worden gedragen, is moeilijk
p met zekerheid te zeggen. De arbeidersbeweging is sterk
genoeg geworden om te verhoeden, dat hij in den regel
langs een omweg toch, à la barbe des wetgevers, op de
‘ arbeiders zelven verhaald worden zal. Ten deele zal hij
op de afnemers worden verhaald, ten deele door aan-
T schaffing van nieuwe of verbeterde machines worden