HomeSociale verzekeringPagina 108

JPEG (Deze pagina), 911.17 KB

TIFF (Deze pagina), 8.04 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

lg
- IO6 jj
Neemt men voorts in aanmerking dat de staat, gedu- jj
> ` rende ziekte en werkloosheid de bijdrage der loon-
. trekkenden geheel voor zijne rekening neemt, dan stijgt l
dat cijfer tot rond f I4 millioen. ·
j De hier gemaakte berekeningen gingen uit van de y
, bevolkingscijfers van 31 December 1897. Onderstelt .9
,1 men dat de verschillende verzekeringswetten op 1 januari
1910 worden ingevoerd, dan moet men op eene ver- Y
~ ‘ meerdering van verzekerden en dus van kosten rekenen =
j ¥ ten bedrage van I2 à 13 pct., waardoor het totaalcijfer
l , der kosten ten slotte klimt tot f I5­ä millioen; welk
g bedrag bij vervolg van tijd nog geleidelijk stijgt. 1
» i Hoewel dit bedrag tegenover den grooten dienst die
v door de sociale verzekering aan het algemeen belang
3 . wordt bewezen zeker niet buitensporig is te noemen, is
snl het toch waarschijnlijk dat vooreerst geen minister van
’ 2, financiën zal zijn te vinden, die zulk eene belasting-
it verhooging opeens en voor een enkel - zij het ook
jl zeer omvattend -- onderwerp aandurft. Het verdient
» " daarom aanbeveling bij de invoering geleidelijk te werk ë
i é te gaan en zich voorshands te bepalen tot de verzekering
; van hen die in loondienst van anderen werkzaam zijn.
, , Rekent men hierbij op de bevolking welke er in 1910 l
" * zijn zal en op het bijdragen door den staat ook voor
1 de zieken en werkloozen, dan komt men tot een uitgaaf,
`, die uit de algemeene belastingen bekostigd worden moet,
{ i van 7 à 7à millioen gulden, welk bedrag later in zeer
~ 1 gematigd tempo stijgt. H
j l Wel niemand zal beweren, dat zulk een bedrag voor
jg de sociale verzekering der arbeidersklasse te hoog is,
1, vooral omdat daarmede niet slechts de ouderdoms- en {
invaliditeitsverzekering maar tevens de ziekteverzekering i
I en de weduwen- en weezenverzekering verkregen wordt.
‘ ln den regel wordt bij de sociale verzekering uitslui- 2
tend aan de arbeidende klasse gedacht en uitsluitend ·
‘ met haar gerekend. Daarmede vat men het probleem te
, ` eng op. Gelijk in de eerste paragraaf van deze studie ·
Q l
li
ll.