HomeSociale verzekeringPagina 107

JPEG (Deze pagina), 820.01 KB

TIFF (Deze pagina), 8.02 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

IO5·
inbegrip der directeuren van vennootschappen, waren in
aantal:
Mannen . .,................ 326,000
Vrouwen ................... 49,000
, samen .
' Om de zoo even vermelde reden ruim de helft der
' vrouwen in mindering brengend, of ......... 25,000
Blijft . . . 350,000
·l Het aantal ongehuwde mannen en vrouwen in deze
;§ categorie is 95.000. Van het totaal dezer categorie
rl of 445.000, is in den landbouw werkzaam 152.000, blijft
voor de overige in beginsel in de bedrijfsbelasting vallen-
den een getal van 297.000, waarbij gevoegd de zoo
even van de inkomens beneden f 1200.- afgezonderde
. kantoorbedienden, opzichters enz., met uitzondering van
gp de in den landbouw werkzamen, ten getale van rond
18.000, geeft een totaal van 315.000.
4; Het aantal aanslagen in de bedrijfsbelasting van per-
sonen die tevens in de vermogensbelasting waren aan-
l geslagen, of een inkomen hadden van meer dan f 1200.-
5; was in 1902/3 rond 120.000. Neemt men in aanmerking
i dat hierin ook de aangeslagenen van meer dan 65­jari­
` gen leeftijd begrepen zijn, dan wettigt dit tot de slotsom
dat van de thans ter sprake zijnde categorie van per-
.‘ sonen een derde gedeelte een inkomen heeft van f 1200.-
of meer. De staat heeft derhalve mede te dragen in
de bijdragen dezer personen voor een getal van ä X
L 350.000, of rond 240.000.
j Neemt men aan dat het gemiddeld inkomen dezer per-
sonen f 15.- per week of rond f 800.-- per jaar bedraagt,
g dan is voor elk hunner per week bij te dragen f 1.65,
R waarvan te hunnen eigen laste komt (zie boven, bl. 103)
f 1.10, zoodat de staat voor elk hunner bijpast 55 cents
per week of f 28.60 per jaar, hetgeen maakt over
240.000 personen f 6,864,000.-. Voegt men hieraan het
zoo even gevonden bedrag van f 5,906,000.- toe, dan komt
men tot een totaalcijfer van ten naastenbij f I3 millioen.