HomeSociale verzekeringPagina 106

JPEG (Deze pagina), 796.28 KB

TIFF (Deze pagina), 8.02 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

IO4
die in deze categorie vallen, zijn dus dubbel zoo hoog
als die der loonarbeiders met een gelijk inkomen.
` Personen met inkomens boven de grens der verplichte
ziekteverzekering betalen (behoudens eene vermindering
voor hen die geen hooger inkomen hebben dan f 1.460.-, ’
jaarlijks f 48.- als zij in loondienst van anderen arbei· I
den, anders f 96.-.
Hoeveel zal nu de staat uit de algemeene belastingen ­
in eene regeling naar deze grondslagen hebben bij te ·
‘ i
dragen? . gg
Volgens de beroepstelling van 1899 waren er in den
l leeftijd tusschen 16 en 65 jaar, met inbegrip van de
T losse werklieden en dienstboden, doch met uitsluiting
{ van de onderwijzers en de personen in dienst van publiek-
rechtelijke lichamen, voor welke laatsten door die lichamen .
1 als werkgevers gezorgd wordt of behoort gezorgd te
jl worden, of in wier pensioenen door de wet voorzien wordt : ,,
al'
i I Gehuwde mannelijke arbeiders .......... 379,000 i
i » vrouwelijke • .......... 30,000 l
l samen . . . 409,000
Ik neem aan dat deze allen beneden de grens van f 1200.-
inkomen blijven. Bovendien waren er kantoorbedienden, ‘
opzichters, enz.:
Gehuwde mannen ...­.­..·­ · · 39.500
> vrouwen ............ 2000 ·
samen . . . 41,500
i' Er mag worden aangenomen dat hiervan de helft beneden
{ de grens der f I200•*·· blijft, of ........... 20.750 ,
Z Totaal . . . 429,750 V
l Aangezien slechts eenmaal per gezin de wekelijksche ,
jl aftrek van f5.- is toegelaten en wel mag aangenomen *1*
& worden, dat in ruim de helft der gevallen waarin de ge­
· huwde vrouw een beroep heeft, ook de man een inkomen
trekt, is bij deze rekening dubbel gerekend vooreen aantal
gezinnen van ongeveer .............. 16,750
K' Blijft . . . 4I3,000
Voor deze 413,000 gezinnen draagt de staat jaarlijks per
gezin bij 5g- pCt. over f 260 off 5,906,000.
. De gehuwde zelfstandigen, tusschen 16 en 65 jaar, met
w ,
l
l
li
il
ig