HomeSociale verzekeringPagina 105

JPEG (Deze pagina), 869.33 KB

TIFF (Deze pagina), 8.01 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

103,
vindt steun in de cijfers, welke de duitsche statistiek
leert; de kosten waren daar, uitgedrukt in percenten
van het loon, gemiddeld niet onbelangrijk beneden dit
bedrag. ln tegenstelling met hetgeen bij de ouderdoms-
r_ en invaliditeits­ alsmede bij de weduwen- en weezenver­
zekering het geval is, behoeft men hier niet op eene
geleidelijke stijging, bij gelijkblijvende praestaties, te
rekenen.
Voor hen die onder al deze verzekeringen vallen, die
dus een inkomen trekken van minder dan f 1200.--
komen de gezamenlijke kosten der sociale verzekering
(zonder de ongevallenverzekering) neer op 6 ­­|- 2 -{- 3,
dus II pCt. van het inkomen. Voor zoover zij in loon-
dienst werken komt hiervan de helft of 5% pCt. ten laste
van den werkgever, in de andere helft draagt de staat,
voor zoover de gehuwde arbeiders betreft, over een
bedrag van f 260.- per jaar de kosten; het overschot
komt ten laste van de verzekerde arbeiders zelven. Bij
een loon van f 8.- per week komt de geheele last der
sociale verzekering den gehuwden arbeider dus te staan
· op 5% pCt. van f3.-- of 16% cent per week, bij een
· loon van fio.- op 27% cent; bij een loon van f12.-
1 op 38% cent; bij een loon van f15.- op 55 cents, bij
een loon van fzo.- op 92% cent en bij een loon van
f 24.- op f 1.04%. Hooger klimt de bijdrage nimmer. l
, Zonder twijfel zijn dit, vooral bij de hoogere loonen, i
I niet onbelangrijke sommen, maar wel niemand zal be- ;
r weren, dat zij tegenover de groote voordeelen welke
i de sociale verzekering aan de arbeiders brengt, te zwaar
,P zouden drukken. Bij de lagere loonen zijn de bijdragen,
_ ook naar verhouding veel lager en dus gemakkelijker i
( te dragen. De ongehuwden dragen de volle 5% pCt. ¥
, over hun loon.
ij Voor zoover de voor de gehuwden zelfstandigen betreft
. met een inkomen beneden f 1200.- komt de volle last
voor hun rekening onder aftrek van een bedrag van f 5.-
7 van het wekelijksch inkomen. De bijdragen voor hen j
i l
f 1