HomeSociale verzekeringPagina 104

JPEG (Deze pagina), 934.15 KB

TIFF (Deze pagina), 8.01 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

102
zekeringsfondsen vast, welke minimum­verplichtingen bij
` de verschillende fondsen niet op gelijke wijze en in
gelijke mate overschreden worden. De totale kosten der
ziekteverzekering zijn gemiddeld 2.3,5 M. of f 1.40 per
ziektedag waarin de kosten voor geneeskundige behande- L
ling en voor geneesmiddelen zijn begrepen. Men stelt
de uitkeeringen in geld als gemiddelde zeker niet te
hoog, wanneer men ze op ä van het loon aanneemt.
Gesteld nu, men gaat hier wat verder en bepaalt het
ziekengeld op ä van het loon (ik zou aan uitkeering van
V het volle loon de voorkeur geven 1), maar zie daarvan
ä af om de zaak niet te duur te maken), dan mag men
', op grond der duitsche gegevens, en er rekening mede
houdende dat de uitkeering van ziekengeld aldaar ge-
· middeld 40 pCt bedraagt van de totale kosten der ziekte-
,· verzekering, aannemen, dat bij minder omslachtige en
dus ook minder kostbare administratie, de kosten met
S inbegrip van geneeskundige hulp en geneesmiddelen
. f 1.50 per ziektedag niet zullen overschrijden. Bij 6% ziekte-
2 dag per verzekerde geeft dit een jaarlijksch kostenbedrag
per verzekerde van f 9.50. Rekent men, voorzichtigheids- ‘
halve alsook om eenige reserve te kunnen maken voor `
a ti`den van besmetteli`ke ziekte hier no 1.- er `aar
~ .. ‘ . . ..·l
bij, dan komen de kosten der ziekteverzekering, bij het
zooeven aangenomen gemiddeld inkomen van f 3,50 per
i' jaar, op gemiddeld 3, pCt. daarvan. 2) Deze uitkomst 1
[ ­-­--- .
Y_ 1) Zie boven, blz. 26. Q
j 2) Het eindrapport der Ned. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst over '
het ontwerp­ziekteverzekeringswet 1905, hoofdstuk V, zou aanleiding geven tot
j eene hoogere raming, als daar niet in tweëerlei opzicht veel te hoog gerekend g,
l was. 1°. Wordt aldaar op blz. S5 aangenomen dat in Duitschland een ziekengeld
van slechts 50 pCt. van het loon wordt uitgekeerd, terwijl dit percentage niet
anders is dan het wettelijk minimum, dat in de werkelijkheid niet onbelangrijk (
wordt overschreden. Vandaar dat bij de raming welke van de verkregen resultaten ,
omtrent de vermoedelijke onkosten in Duitschland bij eene uitkeering van 70 of
75 pCt. van het loon werd gemaakt, tot eene te groote verhooging der duitsche
onkosten werd geconcludeerd. 2°. VVerd het gemiddeld aantal ziektedagen aldaar
op blz. 88 op IO gesteld, hetgeen zoowel op grond der resultaten onzer nederland-
sche ziekenfondsen als op grond van die der duitsche ziekteverzekering veel te i
‘ hoog is.
l i
I i
1 .
w T
l
xl j
tl,