HomeSociale verzekeringPagina 103

JPEG (Deze pagina), 906.91 KB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

101
weezenverzekering ongunstiger staat. Wel is waar wordt
eenerzijds het verhoudingscijfer voor de weduwenrente
tegenover dat der ouderdoms- en invaliditeitsrente hier
kleiner, omdat in het ontwerp KUYPER de ouderdomsrente
i eerst inging bij 70 jarigen leeftijd en hier voorgesteld
wordt die rente te verleenen op 65 jarigen leeftijd. Bij
j dit gewijzigd uitgangspunt stijgt het cijfer voor de
ouderdoms- en invaliditeitsrente veel sterker dan dat
voor de weduwenrente en wordt dus het verhoudingscijfer
voor de laatste kleiner. Maar hier tegenover staat, dat
volgens het ontwerp-KUYPER de weduwen- (en weezen­)
rente alleen toegekend wordt aan zäzmlzde 0f 70 jazzjge
weduwen, terwijl door mij voorgesteld wordt deze rente
toe te kennen aan alle weduwen die niet een eigen
inkomen uit arbeid of uit een andere bron hebben, van
ten minste het bedrag der rente. Dit maakt deze verzeke-
- ring financieel stellig bezwarender. Ik meen met deze
beide elkander ten deele opheffende werkingen zonder
optimisme rekening te houden, door de kosten der
weduwen- en weezenverzekering te stellen op ä der kosten
van de invaliditeits- en 65 jarige ouderdornsverzekering.
De 6 pCt. voor de laatste verzekering worden dan
verhoogd met 2 pCt. voor de weduwen- en weezenrente.
Ook hier heeft dan op overeenkomstige wijze eene lang- r
zame stijging plaats.
Ik doe nog opmerken, dat ik bij deze schattingen de j
omstandigheid buiten rekening liet dat in mijn stelsel l
de bijdragen voor deze verzekeringen over een maxi-
maal bedrag van f 12oo.- per persoon ook geheven
. worden van de ingezetenen met hoogere inkomens en r
dat een niet onbelangrijk deel van deze bijdragen niet j
. door uitkeeringsverplichtingen wordt opgewogen. ‘
De statistiek der ziekteverzekering stelt voor Duitsch-
land het aantal ziektedagen per verzekerde (bij eene j
uitkeering gedurende 13 weken) op 6% per jaar. Hoeveel {
de uitkeeringen precies bedragen is niet na te gaan; l
de wet stelt alleen minimum­verplichtingen voor de ver- 1
1