HomeSociale verzekeringPagina 102

JPEG (Deze pagina), 906.48 KB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

100
dien rekening mede houdende dat de loonen der in
I ons stelsel niet meer medetellenden, d. w. z. van hen
die ouder dan 65 jaar zijn, in den regel wel niet tot de
hoogste zullen behooren, het gemiddelde loon mag aan-
nemen op f3,50.- à fgóo.- off7 per week. De zoo ,
even gevonden gemiddelde bijdrage van 40 cents per
week komt dan neer op ten naasten bij 6 pCt.
De opneming ook van alle vrouwen met een eigen
inkomen boven het wettelijk minimum zal deze uitkomst
zeker niet ongunstiger maken. Integendeel, daar een
« aanzienlijk deel van haar door huwelijk buiten de ouder-
j d0ms­ en invaliditeitsverzekering zal vallen, zonder
g dat de door dezulken gestorte bijdragen worden geresti­
tueerd, zal het hier genoemde percentage wel als een
j maximum mogen worden beschouwd.
Het aanvangspercentage zal tot aan den stationairen
’ toestand, dus tot na omstreeks 75 jaren allengs stijgen _
{ tot ongeveer 9 pCt. Deze stijging zal dus zeer langzaam
J gaan en bijv. elke vijf jaren, na het opmaken van
à eene wetenschappelijke balans, kunnen intreden.
x
Moeilijker nog is het eene schatting te maken van de
, kosten der weduwen- en weezenverzekering. In de bijlage
` bij het ontwerp ouderdoms- en invaliditeitsverzekering
van het vorig kabinet berekent Dr. KLUYVER de contante
_ waarde der weduwenverzekering op rond f 74 millioen
j tegenover een bedrag van rond f 370 millioen voor de
i ouderdoms- en invaliditeitsverzekering; dus de kosten
j der weduwenverzekering (met inbegrip der weezenver-
j zekering) bedragen volgens die berekening è der kosten _
t van de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering. In het
V stelsel van dat ontwerp komt de weduwenrente met de V
weezenrente samen per verzekerde ongeveer overeen
met de als algemeen gemiddelde aangenomen rente voor
de verzekerden in de tweede loonklasse. Men zou dus
dat verhoudingsgetal hier aanstonds kunnen overnemen,
, ware het niet, dat de zaak hier voor de weduwen- en
l
l
l
lr
E2
Ill