HomeSociale verzekeringPagina 101

JPEG (Deze pagina), 883.99 KB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

99
het door de staatscommissie berekende maximum van
75 cents 1) geklommen. Dit voert alzoo in 75 jaren tot
eene stijging der gemiddelde wekelijksche bijdrage met
45 cents of tot eene jaarlijksche stijging dezer bijdrage
‘ met 0.6 cents.
Om nu de stijging minder sterk te maken verdient
het, gelijk hierboven werd betoogd, aanbeveling een
middenweg te volgen tusschen het omslag- en het
kapitaaldekkingsstelsel. Dit kan geschieden door de
aanvangsbijdrage reeds aanstonds te stellen op gemiddeld
bijv. 40 centen per week, d. w.z. op het bedrag dat bij
het zuivere omslagstelsel eerst na 16 a I7 jaren zou
worden bereikt. Door de gemiddelde aanvangsbijdrage
met IO centen te verhoogen wordt de maximale eind-
bijdrage met meer dan dit bedrag verminderd en kan
zij derhalve, daar het cijfer van 75 centen op zich zelf
ä genomen reeds te hoog was, op omstreeks 6o centen
worden aangenomen. De vermeerdering der gemiddelde
wekelijksche bijdrage zou dan, bij het volgen van dezen
middenweg, op Iè cent voor elk vijfjarig tijdvak te staan .
komen. Op deze wijze behoeft echter de staat niet
bovendien nog eens eene extra toelage te geven voor den
overgangstijd. Integendeel de staat betaalt dan evenals
de belanghebbenden eene tot aan de intrede van het ,
stationaire tijdperk geleidelijk stijgende som. Deze
methode schijnt mij, ook uit een financieel oogpunt,
ver de voorkeur te verdienen.
Volgens de bijlage bij het ontwerp ouderdoms- en i
invaliditeitsverzekering van het vorig kabinet, kan men l
aannemen dat de verzekerden tusschen 16 en 70 jaar ,
gemiddeld vallen in de loonklasse tusschen f 240.- en
f 4oo.-. Tot dit gemiddelde kwam Dr. Ktuvvmz, de
steller dier bijlage, op grond der duitsche gegevens. Ik
meen dat men dit in aanmerking nemende, en er boven-
1) Eigenlijk is dit cijfer te hoog, daar de staatscommissie eerst op eene toe-
trading op zojarigeu leeftijd rekende. E
i
l