HomeOuderdomsrentePagina 7

JPEG (Deze pagina), 896.32 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 24.89 MB

5
met arbeiders gelijk zijn te stellen, onder bepaalde voorwaarden de
gelegenheid te geven, bij de Rijksverzekeringsbank een vrijwillige ver-
zekering te sluiten tegen geldelijke gevolgen van den ouderdom".
Hoewel de ,,Ouderdomswet l9lQ" bedoelt te zijn een noodza-
kelijk gebleken aanvulling van de verplichte verzekering, is met deze
‘ vrijwillige ouderdomsverzekering de Staat eigenlijk getreden op
het terrein van het particuliere verzekeringswezen, doch hij treedt
daarbij niet op als concurrent van de bestaande verzekerings-
maatschappijen, maar draagt, waar de vrijwillige verzekering
zich in het algemeen beperkt tot de inkomens beneden dej 2000.-,
veeleer bij tot ontginning van het verzekeringsterrein, daar, waar
_ de bestaande maatschappijen nog weinig zijn doorgedrongen, en
bevordert aldus- de voor de samenleving zoo zegenrijke door-
werking van de verzekeringsidee.
In de volgende bladzijden zal nu getracht worden de verzeke-
ringsvoorvvaarden der vrijwillige verzekering voor een ieder duidelijk
te maken en wordt geenszins bedoeld een uiteenzetting te geven
van de artikelen der Ouderdomswet. Deze toch zijn niets anders
dan de uiterlijke vorm, waarin de voorwaarden zijn gegoten. Het
gaat er slechts om alle belanghebbenden te overtuigen, dat zij zich-
zelf en hun huisgenooten te kort doen, indien de voordeelen dezer
verzekering ongebruikt worden gelaten. De leden van het Neder-
landsche volk bezitten toch in deze wet het middel om in de toekomst
de vrees voor een onverzorgden ouden dag uit het leven der hunnen
V weg te nemen. Indien de arbeiders en de kleine neringdoenden hun
kinderen van 0-15 jaar thans voor een weekpremie tusschen 13
en 25 cent per week in de vrijwillige verzekering doen opnemen,
i dan sparen zij reeds spoedig daarmede uit het geld voor het begra-
I fenisfonds, omdat, wanneer de verzekering drie jaar of langer heeft
E geduurd, bij overlijden een som van f 100.- wordt uitgekeerd, doch
l zij kweeken tevens voor de toekomst een geslacht, waarin elk echt-
paar, dat 65 jaar oud is, tezamen een weekrente van f 12.- zal
ontvangen, terwijl voor de loonarbeiders dit bedrag alsdan nog
verhoogd wordt met de rente hun toekomend uit de verplichte ver-
zekering. Zeg niet, dat dit een te mooi toekomstbeeld is. Het kan!
En ieder, die het welzijn zijner kinderen beoogt, die doet het ook.
Bedenkt: Voorzorg is beter dan zorg I
l
l