HomeOuderdomsrentePagina 33

JPEG (Deze pagina), 778.11 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 24.89 MB

. 3l
" zekerd voor f 3.- per week, tegen een premie van f 0.10,
en wil nu zelf op 25-jarigen leeftijd zich verzekeren voor
f 6.-.
Hadden zijn ouders hem direct voor f 6.- verzekerd,
Q dan zou de premie f0.1Q hebben bedragen. Het verschil
bedraagt dus i 0.09. `
Op 25­jarigen leeftijd is de premie voor een rente van
I f6.- 44 cents. Deze premie wordt met bovengenoemd
verschil verminderd, zoodat een 25­jarige voor een pensioen-
bj verzekering van f 6.- per week, een wekelijksche premie
betaalt van f 0.44 - f 0.09 = f 0.35.
XII. Indien de verzekerde den 65-jarigen leeftijd bereikt
en tot zoolang premie heeft betaald, wordt hem, zonder dat hij
daarvoor eenige formaliteit heeft te vervullen, door het Bestuur
j der Rijksverzekeringsbank een beslissing toegezonden, waarin
l wordt medegedeeld het bedrag zijner rente per week, en de gronden,
waarop de toekenning der rente berust.
Weigert het Bestuur om eenige reden eventueel een rente
toe te kennen, dan behelst de beslissing de gronden, waarop de
weigering berust.
Heeft de verzekerde de premiebetaling gestaakt, of is hij
van de betaling ontheven wegens invaliditeit, dan moet hij of aan
i den Raad van Arbeid of aan het Bestuur der Rijksverzekerings-
bank kennis geven, dat hij den 65-jarigen leeftijd heeft bereikt.
XIII. Bij overlijden van een verzekerde,wordt door het Bestuur
j der Rijksverzekeringsbank de uitkeering bij een beslissing toegekend
aan den persoon, die daarvoor de verzekerde meft aangewezen.
Is verzekerde door invaliditeit van de premiebetaling ontheven,
dan wacht het Bestuur der Rijksverzekeringsbank met het uit-
jv zenden der beslissing, tot het van dat overlijden heeft kennis ge-
kregen.
i
l
i
t Agenten voor de Vrywillige Ou-
T derdomsverzekering zyn;
L TVTOOTC de gGZI:lB@I']t»GI gjzrêre 89,
C.Gex·ritsen ,Kempe1·be1~gèJ;r·"·=
j G.Noordhoff,Ta1mapl.1O
J Armham: {.§.Nicaiee,J,P.Heyestr.l5
j b•K•v/dweyden,Schutterstr.
ë Bla.
l