HomeOuderdomsrentePagina 32

JPEG (Deze pagina), 822.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 24.89 MB

30 I
VIII. Wanneer de verzekerde op 8 achtereenvolgende verval- W
dagen de premie niet heeft voldaan, deelt de Raad van Arbeid hem
mede, dat, indien hij 10 achtereenvolgende vervaldagen in gebreke
blijft, de betaling als gestaakt wordt beschouwd, waardoor het recht
op uitkeering bij overlijden vervalt. ?
IX. Voor verzekerden, die de premiebetaling hebben gestaakt,
wordt door het Bestuur der Rijksverzekeringsbank vastgesteld,
welke rente met ingang van het 65ste jaar wordt uitgekeerd.
De uitbetaling der rente geschiedt in den regel per week, doch wordt ‘j
op een langer termijn gesteld, wanneer het wekelijks uit te betalen
bedrag minder dan een gulden bedraagt. j
1
X. Als verzekerde een door hem gestaakte verzekering wil
doen herleven, kan hij daarvoor per formulier, dat gratis aan den
Raad van Arbeid verkrijgbaar is, een aanvraag indienen. Hij be- I
taalt daarvoor een inkoopsom, die door de Rijksverzekeringsbank I
wordt vastgesteld en evenredig is aan het bedrag, dat hij aan premie
verschuldigd zou zijn geweest.
In sommige gevallen kan worden toegestaan, deze inkoopsom
in gelijke termijnen te voldoen. Deze termijnen moeten in een jaar
afgedaan zijn, terwijl daarvoor een rentevergoeding van 4 % in
rekening wordt gebracht.
Blijft men in gebreke een termijn te voldoen, dan wordt de
beslissing, waarbij toestemming werd verleend de verzekering te
doen herleven, weer ingetrokken.
Xl. Indien de verzekerde zijn rente wil verhoogen binnen
de grenzen der in de Ouderdomswet genoemde bedragen, kan hij
het verlangen daartoe kenbaar maken, door het invullen van een
formulier, dat bij den Raad van Arbeid gratis verkrijgbaar is. De
premie voor de verhoogde verzekering wordt gevonden door de
premie, welke bij de toetreding op leeftijd, op het tijdstip der ver-
hooging voor die verzekering zou zijn verschuldigd, te verminderen
met het verschil tusschen de premie, welke voor de verzekering
tot het oorspronkelijke bedrag bij ingang op genoemd tijdstip ver- j
schuldigd zou zijn en de premie, welke de verzekerde laatstelijk
betaalde.
Voorbeeld: I
Iemand is door zijn ouders op 8­jarigen leeftijd ver- g
I