HomeOuderdomsrentePagina 31

JPEG (Deze pagina), 845.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 24.89 MB

G
29
. l IV. De premie wordt berekend naar den leeftijd in volle
. jaren. Een gedeelte van een jaar tot 6 maanden, wordt niet mede
{ geteld, 6 maanden en daarboven voor een vol jaar gerekend. (Ook
deze bepaling is niet van toepassing op de verzekering, aangegaan
door personen ouder dan 34 jaar).
V. Indien een verzekerde, die op den dag van ingang der
verzekering den leeftijd van 35 jaar reeds had bereikt, verzekerings-
plichtig wordt krachtens de bepalingen van de lnvaliditeitswet,
moet hij hiervan kennis geven, aan den Raad van Arbeid.
A VI. Ingeval een verzekerde ontheffing der premiebetaling
l tengevolge van invaliditeit verzoekt, nadat hij (zij) drie jaar ver-
a zekerd is geweest, kan de Raad van Arbeid hem (haar) door een of
E twee geneeskundigen doen onderzoeken, om de blijvende invaliditeit
l vast te stellen.
` Indien de voor het bovenbedoelde onderzoek aangewezen
personen niet eenparig van oordeel zijn, dat de aanvrager om premie-
j ontheffing, blijvend invalide is, deelt de Raad van Arbeid dit be-
i langhebbende schriftelijk mede, en reikt hem, indien hij het ver-
langen daartoe binnen 2 dagen te kennen geeft, afschrift van het ‘
verslag uit. De aanvrager kan dan binnen 5 dagen zijn bezwaar
j tegen het verslag inbrengen bij den Raad van Arbeid en een genees-
jj kundige verklaring overleggen.
?_ De Raad van Arbeid stelt een onderzoek in, naar alles wat
j voor het beoordeelen van de aanvraag noodig is en zendt de stukken
j naar de Rijksverzekeringsbank.
Het bestuur der Bank kan een nieuw onderzoek gelasten,
of neemt een beslissing (waartegen aanvrager desgewenscht in beroep
kan gaan).
( _ Zoolang de verzekerde geen beslissing heeft ontvangen, is
deze bevoegd - niet verplicht -­ premie te blijven betalen. Staat
ij de blijvende invaliditeit vast, dan wordt de verzekerde vrijge-
j steld van premiebetaling, doch behoudt volle recht op uitkeering
bij overlijden, en rente.
Vll. Indien de verzekerde de premiebetaling wenscht te
doen eindigen, moet hij daarvan op een aan den Raad van Arbeid
gratis verkrijgbaar gesteld formulier mededeeling doen.
Q Zoodra de mededeeling is gedaan, houdt de premiebetaling op.
i