HomeOuderdomsrentePagina 30

JPEG (Deze pagina), 806.14 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 24.89 MB

l
ze
X. Indien het te lastig is wekelijks premie te betalen, kan ,
men dit ook per maand, 3 maanden, % jaar of per jaar doen (bij
vooruitbetaling). ,
XI. Indien de verzekerde om een of andere reden zijn ver-
zekering heeft beëindigd, kan hij deze te allen tijde doen herleven I
door het betalen van een inkoopsom en heeft dan weder alle rechten, 1
die golden vóór het beëindigen der verzekering, hetgeen eveneens
een zeer voordeelige bepaling is.
XII. Tegen alle beslissingen, die de verzekerde krachtens
de Ouderdomswet 1919 ontvangt, staat beroep bij den Raad van
Beroep en desgewenscht bij den Centralen Raad van Beroep open. A
De verzekerde behoeft dus geen genoegen te nemen met de l
beslissingen, die hij ontvangt.
XIII. Indien de verzekerde overlijdt, wordt aanden daartoe
door hem aangewezen persoon, f 100.- uitgekeerd, mits dit over-
lijden niet plaats heeft binnen 3 jaar, nadat de verzekering is ge-
sloten.
XIV. De rente gaat in op den eersten dag der week, waarin
de verzekerde den leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Voor personen
ouder dan 34 jaar, die een verzekering aangaan nà 2 December 1921,
gaat de rente evenveel weken na het bereiken van den 65­jarigen ä
leeftijd in, als de verzekering later dan 2 December 1921 is gesloten.

B. Algemeene bepalingen.
I. Het aanvragen van een vrijwillige ouderdomsverzekering pi
geschiedt bij den Raad van Arbeid van het gebied, waar de aan-
vrager woont. Woont de aanvrager op een vaartuig, dan geschiedt
de aanvraag bij den Raad van Arbeid van het gebied, waar het
vaartuig in den regel ligt, als het niet vaart.
II. De verzekering gaat in op den dag van indiening der
aanvrage, of, zoo de aanvrager die aanwijst, op een lateren dag. j
(Deze bepaling is niet van toepassing op de verzekering aangegaan
door personen ouder dan 34 jaar).
Ill. De premie wordt betaald over elke kalenderweek, een
gedeelte van een week wordt voor een geheele week gerekend.
De vervaldag der premie, die bij vooruitbetaling wordt gedaan, is I
gesteld op Maandag. f
1