HomeOuderdomsrentePagina 27

JPEG (Deze pagina), 779.22 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 24.89 MB

Hoomsruk v.
1
ë
Aanvullingswerzekering op de v e r p li c h t e v e r z e k e r i n g.
In het vorig hoofdstuk is met een enkel woord reeds gewezen
op de voordeelen, die vrijwillige verzekering in samenloop met
de verplichte oplevert. Vooral voor personen beneden den 35­jarigen
· leeftijd, die, indien zij verplicht verzekerd zijn, de volle rente der
j vrijwillige verzekering zullen ontvangen boven de ouderdoms-
rente, welke hun eventueel uit de verplichte verzekering zal worden
j toegekend. juist voor de verplicht­verzekerden is het dan ook nuttig,
dat zij zich voor een rente van f 3.- of f 4.- per week kunnen
verzekeren, omdat dit bedrag als verh00ging der rente uit de ver-
plichte verzekering voor menigeen welkom zal zijn. Niet genoeg
' kan hierop de nadruk worden gelegd en den verplicht­verzekerde
op dit voordeel worden gewezen. Doch in ander opzicht kan hier
evenzeer worden gesproken van een begeerlijke aanvulling der
verplichte verzekering. Er zijn tal van sociaal­voelende werkgevers,
i die door allerlei bezwaren tot dusver hebben moeten afzien van een
pensioen­verzekering voor hun werklieden.
Voor die werkgevers, die doordrongen zijn van het belan
eener ouderdomsverzekering voor hun werklieden, doch die, met
het oog op de kosten van oprichting en wegens de te kweeken re-
; serves, tot dusver er noodgedwongen van moesten afzien, voor hun
. bedrijf een afzonderlijk goed georganiseerd pensioenfonds te stichten,
wordt thans de mogelijkheid geschapen, met betrekkelijk geringe
kosten en met zeer zeker maximum-waarborg voor uitbetaling
der renten, hun werklieden een behoorlijk pensioen te verschaffen,
door de in hun dienst zijnde werklieden als aanvulling van de ver-
plichte verzekering vrijwillig te d0en verzekeren, hetzij door de premie
_ geheel, hetzij gedeeltelijk voor hun rekening te nemen.
Hiervoor nu behoeft geen afzonderlijke vereeniging of maat-