HomeOuderdomsrentePagina 25

JPEG (Deze pagina), 905.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 24.89 MB

23
Ook ouders, wier inkomen veel hooger is dan f 2000.-, kunnen hun
kinderen verzekeren, doch, indien alle ouders, ook zij, die ’t maar
j eventjes kunnen doen, hun kinderen thans in de vrijwillige verzeke-
ring doen opnemen, dan bereiden zij zich zelf het dankbare gevoel,
reeds iets gedaan te hebben om voor hun kinderen de zorg voor den
ouden dag te verlichten. Menig kind zal, wanneer het tijdstip is
aangebroken, waarop het rentetrekkend wordt, met dankbaarheid
ë terugdenken aan de zorg van vader en moeder. Tegen betaling
van een paar dubbeltjes per week, ontvangen Uw kinderen op 65-
jarigen leeftijd een rente van f 6.-. Voor velen zal dit tegelijk
een belangrijke verhooging zijn van hun ouderdomsrente, die zij
alsdan ontvangen zullen krachtens de verplichte invaliditeits­
verzekering. Veelal zullen deze ouderdomsrenten, waarvoor hun werk-
i gevers dan de premie betaald hebben, i f 300.- perjaar kunnen
bedragen en dan genieten de kinderen op 65-jarigen leeftijd mede
J door de moederlijke en vaderlijke voorzorg een ouderdomsrente van
;gfl2,- per week. Als gij Uw dochters eveneens op jeugdigen
Q leeftijd vrijwillig liet verzekeren voor een rente van f 6.- per week,
Q dan is het denkbaar, dat mede door Uw zorg, in het gezin van Uw
Q dochter, wanneer zij op leeftijd is gekomen, een inkomen van
f 18.- aan ouderdomsrenten wordt ontvangen.
i ï Deze verzekering is aldus met het oog op de toekomst van
i het allergrootste belang voor het Nederlandsche Volk. Hier is voor
E een ieder de gelegenheid geopend praktisch iets te doen aan sociale
j voorzorg en waar voorkomen altijd beter is dan genezen, zou het
te betreuren zijn, indien dit middel tot wegneming van sociale
j ellende niet zou worden aangewend in het belang van hen, voor
i wie deze verzekering is in het leven geroepen.
Men kan zich verzekeren voor een weekrente van f 3.-,
j j 4.-, f 5.-, en f 6.-. Bovendien omvat ook deze verzekering
‘ een uitkeering bij overlijden van f 100.-, indien de verzekering
l langer dan drie jaar heeft geloopen.
De bepaling, dat bij overlijden de volle f 100.- wordt uit-
gekeerd, mits de verzekering drie jaren heeft geloopen, werkt in
deze groep zelfs buitengewoon gunstig. Bij vele z.g. begrafenisfondsen
toch bestaat de bepaling, dat de uitkeering bij overlijden op jeug-
digen leeftijd, niet ten volle wordt uitgekeerd.
De premiebetaling gaat in op het tijdstip van toetreding en het
premiebedrag wordt geregeld naar den leeftijd en het bedrag der week-
rente, waarvoormen zich verzekert, zooals de volgende tabel aangeeft.