HomeOuderdomsrentePagina 24

JPEG (Deze pagina), 879.30 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 24.89 MB

22 j
voortvloeiend e, blijven waarborgen. Niet vele maatschappijen i
zullen bij het beëindigen van de premiebetaling nog in die mate ”
rechten erkennen. Niet vele maatschappijen zullen op de wijze, j
als in de Ouderdomswet is vastgelegd, het herstel van een onder-
broken verzekering onder zulke voordeelige voorwaarden regelen.
Maar geen enkele maatschappij kan voorkomen, dat schuldeischers
of geldschieters van de bekomen rechten op rente een zaakje maken ij
door, zooals bij deze regeling geschiedt, eenvoudig te bepalen, dat g
de rechten onvervreemdbaar zijn en niet vatbaar voor verpanding, jj
beleening of beslag. Alleen de Staat is bij machte de verzekering
goedkoop te maken, en te houden, door, zooals gesch_iedt, de adrnini­
stratie voor ’s Rijks rekening te nemen. Ook de toepassing van het,
bij een volksverzekering, goede beginsel on1 deze open te stellen
voor allen, en door het achterwege laten van een geneeskundige
keuring ook geen selectie te doen maken, is van niet”vele particuliere
maatschappijen te verwachten en zoo ergens, dan is bij deze ,
verzekering er de kans, dat alle winst (niet een overschot van de
winst) ten goede komt aan de deelnemers; immers, mocht blijken,
dat het ouderdomsfonds later een kapitaalkrachtig fonds is geworden, ?
dan kan daarvan slechts het gevolg zijn; of verlaging der premies, f
of rente met ingang van het 60ste levensjaar of verhooging der renten.
De Staat zal geen winsten uit de Volksverzekering gaan maken! ,
leder Rijksingezetene, man of vrouw (de vrouw zelfs zonder bij- i
stand van haar echtgenoot) is bevoegd zich te verzekeren voor een j
rente na het bereiken van den 65­jarigen leeftijd, mits de candidaat­
verzekerde _
a. den leeftijd van 35 jaar nog niet heeft bereikt ;
l
b. niet zelf, of zijn echtgenoot, in de Rijksinkomstenbelasting
is aangeslagen naar een inkomen van 2000 gulden of meer. j
Het inkomen kan dus in werkelijkheid meer dan f 2000.- r
bedragen indien het inkomen, waarvoor men is aangeslagen, maar
niet hooger is danf 2000.- of meer. Wordt men later, nadat men tot
de verzekering is toegelaten, aangeslagen naar een hooger bedrag,
dan vervalt daardoor de verzekering niet, doch blijft deze voort-
duren ongeacht hoe groot het inkomen is. Kinderen, die door de
ouders of anderen op jeugdigen leeftijd worden verzekerd, blijven,
onverschillig hoe later hun maatschappelijke welstand zijn zal,
alle rechten behouden, indien zij de premie blijven voortbetalen.