HomeOuderdomsrentePagina 22

JPEG (Deze pagina), 664.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 24.89 MB

20 L
deze verzekering en daarvan geen gebruik maakt, zichzelf belang- 1;
rijk benadeelt. Het volgende staatje spreekt inderdaad een voor
ieder verstaanbare taal. De toestand, zooals deze sedert 1913 histo-
risch geworden is, dat n.l. aan alle 70­jarigen een kostelooze ouder- A
domsrente werd verstrekt, blijft voorloopig bestaan. Maar daarnaast
ontstaat voor de toekomst voor een ieder de mogelijkheid, om zich
tegen premiebetaling een redelijk pensioen te verzekeren. De vol- ?
gende cijfers spreken inderdaad voor zichzelf! I
tl
- Tot 1 Pr m1 ­ l
äaïïiäg gp bgdägj dát bg. Tijd waarbinnen de totaalpremie na 1
E dlàs P äälïäoägïgäï toekenning der rente geheel' is terug
, reïkèn van het ontvangen
wetrèdrng ose ievensgaar. 1
35 i j 608.40 binnen 203 weken of 3 jaar en 47 weken. i
36 ,, 588-12 ,, 197 ,, ,, 3 ,, ,, 41 ,, 1
37 ,, 56784 ,, 199 1, ,, 3 1, ,, 34 •,,
38 ,, 547.56 ,, 183 ,, ,, 3 ,, ,, 27 ,,
39 n 527-28 u 176 n n 3 n u 29 n
49 n 597­- n 169 n en 3 n v 13 n I
41 n 486:72 sx 163 n n 3 1: sx 7 n 1
42 n 466·44 n 156 n sa 3 n ws "‘ no ·
43 2: 446·16 n 149 n n 2 vv n 45 n 1
44 17 425-88 xx 142 :1 u 2 n sv 38 n ä
45 n 49569 u 136 n u 2 vv rr 32 ov i
46 n 38532 u 129 n n 2 11 1: 25 u
47 ,, 365.04 ,, 122 ,, ,, 2 ,, ,, 18 ,, 1
48 n 344476 u 115 :1 n 2 sv n 11 n
49 xs 324548 n 199 n n 2 n 77 5 n 1
50 ,, 304.20 ,, 102 ,, ,, 1 ,, ,, 50 ,, g
51 n 283-92 :1 95 n n 1 v n 43 n
52 n 263-64 :1 88 n n 1 as n 36 ye K
53 n 24336 n 82 n u 1 u n 39 u li
54 u 22398 n 75 n n 1 n n 23 os lj
55 ,, 292-89 ,, 68 ,, ,, 1 1, ,1 16 ,, ä
56 as 18252 n 61 n aa 1 11 n 9 n
57 n 162-24 xx 55 n n 1 xx ss 3 n ll
ss ,, 141.96 ,, 48 ,, ­­­­­ ­ l
59 ,, 121.68 ,, 41 ,, ­ -­-­ ­ L
60 ,, 101.40 ,, 34 ,, ­ ­­-- ­
61 ,, 81.12 ,, 28. ,, ­ ­­­­ ­
62 ,, 60.84 ,, 21 ,, ­ ­­­­ ­
63 ,, 40.56 ,, 14 ,, ­ ­·­­ ­
64 ,, 20.28 ,, 7 ,, ­ ­­­­ ­