HomeOuderdomsrentePagina 20

JPEG (Deze pagina), 814.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 24.89 MB

18
2e Voorbeeld :
Iemand, die 3 juni 1921 65 jaar wordt, meldt zich
eerst aan in October 1921, dus vóór 3 December 1921. Hij
blijft dan zijn recht, dat de rente ingaat met zijn 65ste jaar
d.i. vanaf 3 juni 1921, behouden. Hij moet echter in
eens betalen de premie van f 0.39, gerekend van 3 December j
1919 tot 3 juni 1921, d.i. 78 >< f 0.39 = f 30.42. ..
Gesteld, dat hij in plaats van in October 1921, zich
nog later, b.v. 3 juni 1922, aanmeldt, dan moet hij eveneens 4
premie betalen van af 3 December 1919 tot en met 3 juni
1921, dus een bedrag van j 30.42 (in eens), doch dan gaat zijn
rente eerst in, omdat hij zich 26 weken nà 3 December 1921
aanmeldde, 26 weken nà 3 juni 1921, d.i. 3 December
_ 1921 en hij lijdt daardoor 26 >< f 3.- = j 78.-
schade.
>k * >l<
De Ouderdomswet 1919 geeft aan de groep van 35-65-
jarigen in één geval het recht zich te verzekeren voor een weekrente·
van f 3.-, f 4.-, j 5.-, of f 6.- per week; een recht, dat in
alle overige gevallen uitsluitend is toegekend aan personen, jonger
dan 35 jaar. Wanneer iemand. die op 3 December 1919 35 jaar of
ouder is, doch den leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt, en tot 1
de hiervoren uiteengezette verzekering niet kan toetreden, omdat
hij is aangeslagen in de vermogensbelasting of in de inkomsten-
belasting naar een inkomen van f 2000.- of meer, dan kan hij A1
alsnog tot deze verzekering toetreden, zoodra hij niet meer aan deze '
welstandseischen voldoet. Deze uitzondering geldt echter niet voor
personen, die op 3 December 1919 jonger zijn dan 35 jaar en zich
de toetreding tot de vrijwillige verzekering zien afgesneden, omdat t
zij b.v. zijn aangeslagen naar een hooger inkomen dan
j 2000.-. .
Zij, die wèl onder deze uitzondering vallen, kunnen zich,
zooals gezegd, verzekeren voor een weekrente van j 3.- of hooger,
omdat de Staat in elk geval aan deze personen geen bijslag wil
geven en niet méér op zich neemt, dan het normale verzekerings-
risico, zoodat deze candidaat-verzekerden derhalve moeten betalen
de volle premie berekend naar den leeftijd van toetreding. Het tarief
is als volgt: