HomeOuderdomsrentePagina 19

JPEG (Deze pagina), 750.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 24.89 MB

n 17
I weekrente van f3.-, echtelieden 5.-,
j ingaande bij het 65ste levensjaar, en f 100.-
j bij overlijden, indien de verzekering 3 jaar
heeft geloopen (behalve voor diegenen, die
gelijktijdig verplicht verzekerd zijn ; voor hen
bestaat slechts recht op een deel dezer uitkee­
ringen).
_ Bedraagt het inkomen minder dan f 2000.- per jaar, dan
kan de man zoowel als de vrouw zich verzekeren, ook als
hij of zij, volgens de lnvaliditeitswet, reeds verplicht ver-
zekerd is.
le. Voorbeeld :
. Iemand van 60 jaar, die niet verplicht verzekerd is,
sluit een vrijwillige ouderdomsverzekering en betaalt vanaf
3 December 1919f 0.39 premie per week, d.i. per jaarf 20.28. F
Nadat hij ongeveer 5 jaar premie betaald heeft en dus in
het geheel 5 >< f 20.28 = f 101.40. aan premie uitgaf, ont-
vangt hij vanaf zijn 65ste jaar f 3.- per week, d.i. per jaar
f 156.-. Binnen een jaar heeft hij het door hem be-
taalde premie­bedrag terug ontvangen. Gesteld, dat zijn
vrouw zich ook vrijwillig verzekert en deze 2 jaar jonger
is, dan betaalt deze vrouw 2 jaar langer premie, vóór
dat zij rente krijgt. ln het geheel betaalt zij 7 >< f 20.28 =
f 141.96 aan premie. Op haar 65ste jaar krijgt nu ook de
H vrouw recht op rente, doch wordt haar rente gesteld op f 2.50
per week en gelijkertijd de rente van den man tot dat bedrag
I verlaagd, zoodat zij tezamen met ingang van het 65ste
· · levensjaar der vrouw f 5.- per week ontvangen, d.i. per
jaar f 260.-. Man en vrouw betaalden over deze 7 jaar
aan premie: man 5 >< f 20.28 =f 101.40, vrouw7 >< f 20.28
= f 141.96, te zamen f 243.36, hetgeen reeds minder is dan
hetgeen alleen door den man aan rente is ontvangen, want
in dat tijdvak werd door hem reeds aan rente ont-
vangen 2 >< f 156 = f312.-. Man en vrouw ontvan-
gen daarna te zamen een rente van f260.- per jaar,
terwijl zij bovendien ieder recht hebben op f 100.- bij
overlijden.