HomeOuderdomsrentePagina 17

JPEG (Deze pagina), 773.66 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 24.89 MB

15
onder de verplichte verzekering. De personen van 35-65 jaar echter,
die verplicht verzekerd zijn en voor wie door den werkgever premie
wordt betaald, ontvangen, wanneer zij zelf zich bovendien nog vrij-
willig verzekeren, op hun 65ste jaar niet de volle weekrente boven
de ouderdomsrente, die zij uit de verplichte verzekering zullen ge-
nieten.
Waarom niet? Omdat op alle ouderdomsrenten, die zullen
f worden toegekend aan personen, die thans 35 jaar of ouder zijn,
T de Staat geld moet toeleggen, zoowel bij de vrijwillige als bij de ver-
plichte verzekering. De Staat past het tekort bij, zoowelçbij de
verplichte, als ook bij de vrijwillige ouderdomsverzekering. Aan
hen, die van beide verzekeringen profiteeren willen zou de Staat
dus 2 maal een toeslag geven, waarvoor geen reden is. Die ver-
plicht verzekerd is en dientengevolge op zijn 65ste jaar een ouder-
domsrente krijgt (waarvoor de werkgever de premie betaalde),
kan zich wel bovendien vrijwillig verzekeren en daarvoor zelf de
premie betalen, doch ontvangt dan op 65­jarigen leeftijd niet de
volle weekrente van deze groep en ook niet de volle f 100.- bij
overlijden, doch het deel daarvan, dat hem toekomt, zonder den
bijslag van den Staat. Het bedrag dat tengevolge der vrijwillige
verzekering zal worden uitgekeerd wordt bepaald door het bedrag
der premie in verband met zijn leeftijd bij toetreding.
TABEL
van een pensioenverzekering, uit te betalei op 65­jarigen leeftijd
voor verplicht­verzekerden ingevolge de lnvaliditeitswet, met in-
l begrip van eene uitkeering bij overlijden, tegen een vaste weekpremie,
i groot f 0.39.
Leeftijd 35 jaar en ouder.

Leeftijd I P°gä?;‘$g;‘1§‘;ï‘;äïjà’p t uameenng bij overiigden
35 I j 2.82 k j 93.92
36 ,, 2.64 ,, 88.12
37 ,, 2.48 j ,, 82.55
38 ,, 2.32 ,, 77.21
` 39 ,, 2.16 ,, 72.12
40 ,, 2.02 ,, 67.26
41 ,, 1.88 ,, 62.62
42 ,, 1.75 ` ,, 58.17
li
t
l