HomeOuderdomsrentePagina 14

JPEG (Deze pagina), 729.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 24.89 MB

HOOFDSTUK lll.
Ouderdomsverzekering voor personen van 35-65 jaar.
Waarom is voor personen boven den 34­jarigen leeftijd een
afzonderlijke regeling getroffen, zal menigeen vragen. Het een-
voudigste antwoord hierop is het volgende: Omdat voor hen de
premies te hoog zouden zijn. Daarom bepaalde de wetgever dat
de thans ouderen dan 34 jaar gedurende een tijdvak van 4 jaren
zich nog kunnen verzekeren tegen de premie, welke betaald moet
worden door 34-jarigen. Op grond van de billijkheidsredeneering,
waarop ouderen dan 65 jaar niet zijn buiten gesloten, behoorde
ook de groep van personen van 35-65 jaar, welke groep ook bij
de verplichte verzekering op grond van art.33 der l.W.was uitgesloten,
doch bij afzonderlijke regeling werd opgenomen, in de vrijwillige
verzekering, zij het dan óók door het treffen van een afzonderlijke
regeling, te worden opgenomen. Ten aanzien van de vrijwillige
ouderdomsverzekering was het echter noodig bijzonder voor-
zichtig te zijn. De groote sommen, die daarmede gemoeid zijn,
zouden aan de schatkist buitengewone eischen stellen. De vol-
gende cijfers mogen dit toelichten. Indien alle personen, die op 3 j
December l9l9 tusschen 35 en 65 jaar oud waren, tot de vrij- =
willige verzekering toetreden op de voorwaarden, zooals deze thans j
zijn vastgesteld, dan kost dit den Staat, gedurende 30 jaar:
voor de 35-44­jarigen 31/2 millioen gulden per jaar
77 H 77 101/2 H 77 77 77
H H 77 H H H 77
Totaal T millioen >< 30 = 930 millioen
gulden !
’t Spreekt nu wel vanzelf, dat het niet billijk zou zijn, indien ' {
men deze personen tot de verzekering zou toelaten op de voorwaarden
waarop elke verzekeringsmaatschappij een candidaat­verzekerde toe-
e