HomeOuderdomsrentePagina 12

JPEG (Deze pagina), 766.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 24.89 MB

10
hem is, immers laatstbedoelde rente (ex artikel 370 LW.)
kan reeds vanaf 19 September 1919 ingaan. ln deze gevallen
doet men dus verstandig de rente ex artikel 370 aan te vragen.
Vraagt men één der beide renten aan, dan wordt men gerekend
afstand te hebben gedaan van de andere rente. Zoolang
op een aanvraag om rente ingevolge artikel 370 der Invalidi-
teitswet niet onherroepelijk is beslist, wordt dan ook op
een aanvraag om rente ingevolge de Ouderdomswet geen be-
slissing genomen. Alleen in de hier besproken gevallen zal
nà 3 December 1919 nog een rente ex artikel 370 der Invalidi-
teitswet kunnen worden toegekend.
2e. Kastelaoze Oaderdomsrente ( Leeftijd 65 jaar).
Kenmerken: loondienst geen vereischte;
inkoniengrens: aanslag Rijl<sinkomstenbe-
lasting naar een inkomen van minder dan
f 1200.-- per jaar en moet bovendien niet
zijn aangeslagen in de Vermogensbelasting;
weekrente f 3.-, echtelieden f 5.-, in-
gaande bij het 65ste levensjaar.
In deze groep vallen alle personen, die vóór 3 December 1919 `
65 jaar of ouder zijn. Alle personen, die op hun 70ste jaar om een
of andere reden niet in aanmerking kwamen voor de rente, bedoeld
onder le. kunnen nu onder deze groep vallen en thans wèl de rente
krijgen. Ook zij, die de rente van de le categorie zich niet zagen
toegewezen op grond van hun welstand, kunnen deze rente alsnog
ontvangen, indien hun welstand zoodanig verminderd is, 'dat zij j
thans niet in de Vermogensbelasting of naar geen hooger bedrag
dan f 1200.- per jaar in de Rijksinkomstenbelasting zijn aange- ' j
slagen.
Voorbeeld:
Dp 70-jarigen leeftijd kwam iemand niet in aanmerking
voor een ouderdomsrente, op grond, dat hij of een inkomen
had van meer dan j 1200.-- of nimmer in loondienst was
geweest. j _
Thans kunnen deze personen, onverschillig hoe oud
zij inmiddels zijn geworden, wèl ouderdomsrente krijgen,
indien hun inkomen inmiddels is gedaald tot j 1200.- of