HomeEen drietal lezingen in Amerika gehoudenPagina 43

JPEG (Deze pagina), 0.95 MB

TIFF (Deze pagina), 8.55 MB

PDF (Volledig document), 47.59 MB

___ V ___, V _ ______ ,,__,,_,,__..,,_._,.,,. ,..,,..”.....w«...,.­.­­­«««¤«`•, w¤¤¤¤·¤¤· 1W¤¤‘@*~
2 komen verwaarloosde, juist omdat zij niet meer het resultaat was
` van beginselen. Ook de waarheid in de kunst laat zich niet onder~
I drukken, de strijd tegen schijn voor wezen zal ook te haren opzich~
j te steeds opnieuw ontbranden.
Q Welke zijn nu de nieuwere denkbeelden betreffende de moderne
l beweging; wat is nu het karakter der moderne architektuur?
j Professor Schumacher uit Dresden zegt in een interessant artikel
I het volgende: ,,Het is de kern der nieuwerwetsche denkbeelden
over de bouwkunst, in plaats van deze soort van stijlarchitektuur,
den stijl der zakelijkheid na te streven, die zijn schoonheid zoekt te
ontwikkelen aan de zuiver zakelijke, zooveel mogelijk praktische
oplossing van het vraagstuk, uit de wijze, waarop men vormt en
· groepeert, niet hoe men versiert en decoreert. En nu ware het een
innerlijke leugen, wanneer men de moderne gebouwen eenen idealen
mantel zou willen omhangen en het zou geen teeken zijn van cul-
tuur wanneer men deze architektonisch zou willen aankleeden, om
` ze een aangenaam uiterlijk te geven.
,,Er is ongetwijfeld menig werk van beteekenis uit een praktische
noodzakelijkheidskern met de omlijsting van een bepaalden stijl ont~
staan, maar het middel weigerde telkenmale tegenover die zuiver
y praktische gebouwen, die tengevolge der sociale toestanden op den `
voorgrond van het bouwbedrijf werden geschoven. Bij dezen wer~
den de magere overblijfselen van een voor andere doeleinden ont~
_ wikkelden stijl tot een karikatuur."
= Dus ook deze architekt komt tot de overtuiging, dat zich in de
, bouwkunst meer speciaal een streven naar zakelijkheid kenbaar
a maakt zooals in het algemeen het eigenlijk moderne in de kunst be­
I zonnenheid is. Dat klinkt al evenmin kunstvol en doet den leek
« gelooven dat de bouwkunst zeker vroeger wel, maar met een streven
f in die richting, niet meer tot de kunsten mag worden gerekend. En
toch is juist het tegenovergestelde het geval; want toen de architek~
tuur de oude vormen copieerde, was zij niet zakelijk, terwijl de
" terugkeer tot die zakelijkheid juist de voorwaarde is voor de ont~ _
` wikkeling tot een groote kunst. Bovendien komt dit streven in de
· bouwkunst overeen met het algemeen geestelijkstreven van dezen
« tijd, dat van organisatie. En wat is organiseeren anders dan ordenen
I en orde brengen, dus vereenvoudigen. ls het niet eigenaardig dat in
de meeste talen het woord order of bevel gelijkluidend is met regel··
‘ maat: terwijl boven dien van een bouwkunstige orde wordt ge- =
sproken.
_ En ten slotte is diezelfde zakelijkheid in het geestelijk streven j
37
_,,,,,,, __ I _ _ . . ,_ . , in _..., _, , -,·s , ,,,.;i,i««»;·«=