HomeEen drietal lezingen in Amerika gehoudenPagina 36

JPEG (Deze pagina), 888.28 KB

TIFF (Deze pagina), 8.60 MB

PDF (Volledig document), 47.59 MB

a
l ‘
Het is nu duidelijk, dat in verband hiermee de bovengenoemde
4 methode een groot voordeel heeft, ook wanneer de bouwmeester
_, zelf alle onderdeelen moet ontwerpen, want daardoor ontstaat een
._ ruimte­indeeling met de noodige middelen voor de juiste plaatsing
. der meubelen, zoodat in het algemeen de gewenschte eenheid wordt
verkregen. En ook in het bizonder, omdat de bouwmeester daar~
door ook de details zoowel van profileering als versiering in zeke-
ren zin in de hand heeft.
Maar vooral heeft deze methode het voordeel, aan de andere
; kunstenaars de gelegenheid te geven in zijn geest te werken, omdat
door dien geometrischen grondslag een zekere eenheid in de ver~
j schillende door hen te maken onderdeelen wordt bereikt.
_ ` Ik heb gepoogd U de methode te verklaren die mijns inziens den i
grondslag zou kunnen zijn voor een school voor moderne kunst. En
daarbij hoop ik bij U de overtuiging te hebben gewekt, dat een E
zoodanige methode niet alleen niets minderwaardigs, maar zelfs Z
een hoogere opvatting beteekent, omdat de artistieke verbeeldings~
§§ kracht daardoor niet gedood, maar integendeel geprikkeld wordt.
W h t doel wil moet men ook het middel willen.
,6; anneer men e ,
En ten slotte is zulk een methode geheel in overeenstemming met
het streven van onzen tijd, omdat op alle gebied naar organisatie l
wordt gezocht en naar een zakelijke verklaring en opvatting van ‘
alle geestesuitingen.
· Van dat streven zal die kunst een afspiegeling moeten zijn, welk
j streven zal leiden van een volkomen cultuurloozen tijd zooals de _
tegenwoordige naar een tijd met een geheel nieuwe cultuur.
gï l En die cultuur zal, omdat dan weer de volkomen harmonie tusz
schen materieele behoeften en geestelijken zin zal zijn bereikt, ook
daarvan het bijzondere kenmerk dragen, een kenmerk dat modern
wijsgeerig in den geest van Dietzgen zou kunnen worden uitgedrukt
door: "systematische wereldwijsheid". j
ë;

ig
èï· ‘
rw
t
li
l 30
in lr ­ E
ijja j
Y __; d yn" /_QïLv,@,,,,;@­;x,;.§,__. ,,.‘,,,­,•,,`,,,:f;,.;­,··,,­,:.­`m_;­_,_?.; im :,,,FUY,;,;i, G,«;,M­A,;5<ïd)­.<;;·,;;··-~.ry`-~· >~ V,~ M, __ , j, ·‘· V ·.»‘,,·­`__j_;·, «,~' ·­­w~><»- · A Y - rw-- S