HomeEen drietal lezingen in Amerika gehoudenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 974.05 KB

TIFF (Deze pagina), 8.43 MB

PDF (Volledig document), 47.59 MB

fxlfd
_
Y
,,Time alters fashion ...... but that which is founded
on geometry and real science will remain unalterable."
.. Q¤..f.L
r;;§*ïa’ê g

Dit motto koos de Engelsche meubelmaker Sheraton voor zijn `
verzameling onderwerpen: ,,The cabinetmaker", welk boek in het
midden der achttiende eeuw verscheen. Dit lezende zou men den~ L
ken, dat zulk een motto voor een wetenschappelijk werk ware be~ _
stemd en niet voor een over meubels. l
Toch beschouw ik dat motto als 'uist, zelfs waar het een beschou~ ¥
;_p;陋l.ï, 1
wing over de architekturale kunsten betreft; omdat ik namelijk tot
de overtuiging ben gekomen, dat de geometrie voor het ontwerpen *
. . J` _ _ ,
van kunstvormen met alleen van groot praktisch nut, maar zelfs een
noodzakelijk hulpmiddel is om tot een zuiver artistiek resultaat te _
‘ geraken. ·
`¥`F%·’ïll.,:» " `
V En waarom 7
Alhoewel over smaak, reeds volgens de Romeinen, niet valt te
.e twisten, moest het toch eigenlijk niet mogelijk zijn, dat een oordeel
`illv . . .
over kunst Zonder eenig argument kon worden gegeven, en dat bijv.
4 . . .. . n
een werk van architektuur eenvoudig met een ,,het bevalt mij met
zïiïiïê ï door een ieder kan worden veroordeeld.
"‘l=’l" . .. .. . ‘
Het moest niet mogelijk zijn, dat ,,the man 1n the street" een ge~ ?
:­’ =‘ . . . . . . '
lijkgerechtigde uitspraak kon doen, als iemand die doorgedrongen
is in het wezen der kunst, en dat ten slotte eentkunstenaar, zonder '
eeni e e ronde evoelsar umenten, door denzelfden ,,man in the
è i n .,
‘-_ ïg street kan worden bespot, om een werk, dat ver gaat boven het
’ l`‘ ll hterheidsniveau der roote meni te '
nuc Q Q ·
En zelfs op een hoog plan, onder kunstenaars, moesten eenige ,
° h`l h h °d ff °° d
meemngsversc 1len over sc oon C1 te Vere enen z1jn, om at het ·
niet moest kunnen voorkomen, dat zonder eenige bewijsvoering de "
een prijst, wat de ander afkeurt. _
Wel zal het, zegt Hegel, ,,eeuwig het geval zijn, dat ieder mensch,
kunstwerken of karakters, handelingen of voorvallen, naarmate
van zijn inzichten en zijn gemoed opvat ; en daar elke smaakvorming
. slechts door het uitwendige en oppervlakkige wordt bepaald, en "
bovendien de voorschriften daarvan eveneens alleen uit den ei en
i~·1 Xi . . .
¤;?. ä?= krin van kunstwerken en uit een be erkte oefemn van het ver~ l
ï p .
stand en gemoed worden genomen, daarom 1S haar sfeer onvol~ _
Ft . . . .. .. g
doende en niet in staat het innerlijke en ware te begrijpen en den ·
blik tot het bevatten te scherpen."
¥‘«?:~ ä·ï " .
Maar ten slotte moest de te enstander toch tot de bekentenis

16
,_.;
D
__,‘
Tv/4 iä
, áï
W
V . r ·. . . ·. .,..,· ,,,t , i , M . . M r- jj - .,.· A ·· ­ · l ï
_.;;T;~­ .· : pv · ~r··.;­g,;,;;;v,·;r··4¤jr;,;e ·­4·"_"""*··¤!<:·‘=§^"‘_‘ï··‘···­···.·‘* ‘*·· ··=%T_>°¥1’¤,­=·¤4,·n"1Hï», r ·% j · " · · ·‘ · ‘ ‘‘‘‘