HomeEen drietal lezingen in Amerika gehoudenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 788.42 KB

TIFF (Deze pagina), 8.43 MB

PDF (Volledig document), 47.59 MB

Voor de toekomst zullen echter de persoonlijke kunstuitingen
van dezen tijd daarom van geen beteekenis zijn, omdat voor deze
geen ontwikkelingsmogelijkheid bestaat. Een jong Hollandsch dich~
ter, Scheltema, zegt daarom in zijn boek ,,Grondslagen eener nieuwe
Poëzie", dat later over hen wier kunst terugdreef naar de gemeen~
schap, uit wier arbeid, uit wier ziel een nieuwe menschenliefde heeft
geklonken, eenmaal de groote lijn zal worden getrokken, die weer
gaat van het bizondere naar het algemeene." En daar een gelijk~
soortige ontwikkeling als vroeger kan worden verwacht, omdat de
geschiedenis zich pleegt te herhalen, zal het ideëele gebouw der toe~
komst eveneens een gemeenschapsgebouw zijn.
Trouwens nu reeds zien we, dat vakvereenigingen en volksge~
bouwen worden gebouwd, die dan zullen blijken daarvan de proto~
typen te zijn geweest. Maar dat gebouw zal dan zijn het resultaat
van het artistieke kunnen der geheele gemeenschap, zoodat daarvan
opnieuw de bezieling der geestelijke kracht zal uitgaan, maar op een
andere wijze dan in de beide groote cultuurtijdperken. Wel denken j
wij daarbij aan een herboren klassieke wereld, omdat het religieuze
ideaal toch daarmee zal overeenkomen, evenals met dat der middel~
eeuwen. Maar omdat dat ideaal de uiting zal zijn van dat der Ware
gemeenschap, omdat het op een hooger Wereldbegrip dan dat der
` beide groote cultuurtijdperken zal zijn gegrond, zal ook als afspiege~
ling daarvan de groote kunst een hoogeren vorm aannemen dan die
van welk vroeger tijdperk ook. En daarvan zal dienovereenkomstig
niet alleen een hoogere cultuur het gevolg zijn, maar eerst dan zal de
eigenlijke cultuur~geschiedenis der Menschheid kunnen beginnen.
l
1
1 3
¤ v ·- ­ r. ... ,.,. r. . , .,,. . , .... .. .,.,, . r,