HomeEen drietal lezingen in Amerika gehoudenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.43 MB

PDF (Volledig document), 47.59 MB

Maar dat zal ook alleen dan het geval zijn, wanneer de arch1tek~
tuur zich streng blijft houden aan het beginsel van zuivere zakelijk~
heid, zoowel in constructie als 1n vers1er1n . ,,The arts of our da
ä àïxlël . . . . 1 v .
must not be luxurious, nor 1tS metaphysics 1dle , zegt Ruskin.
Want diezelfde architektuur is juist, omdat zij gedurende het ver~
loo en kunstlooze ti`d erk het die st was ezonken, weer voorbe~
»; §l¤;¥v. 5 p 1 p p
schikt om opnieuw de leiding der beeldende kunsten en daarmee van
een grooten stijl op zich te nemen. Want die zakelijkheid, zoowel in
constructie als versiering, de eigenschap waarvan in dat geval
Wa FF . . . . . . . .
sprake is, behoeft waarlijk met in materieelen zin te worden u1tge~
legd. Zij zal juist wat de versiering betreft alleen het resultaat moeten
zi`n van roote overwo enheid, als te enstellin te en de meest
rita J Q 9
zinledige overlading der negentiende~eeuwsche architektuur, die
nog wel het ernstigste gevolg der heerschende stelselloosheid kan
worden genoemd.
j Want dat niet alleen de praktische indeeling, maar ook de artis~
tieke verschijning van een gebouw een zaak van uiterst overleg
moet zijn, in tegenspraak met hen, die alle kunst als een zuivere ge~
voelsuiting, dus eveneens als een subjectivistische beschouwen, heeft
reeds Voltaire ingezien, toen hij het volgende gedichtje op den
Dorischen tempel maakte:
,,Simple en était la noble architecture, `
Chaque ornement, à sa place arrêté,
~·ïï“. «¥ï . . . . .
Y semblait mis par la necessite,
L'art s'y cachait sous l'air de la nature,
­ Y ,1 i 1 . . . •
’ L oeil satisfait embrassait sa structure,
1 JF . . . , 1
" 1 jamais surpris et toujours enchante.'
En evenals nu die Dorische kunstvormen het meest ideëele voor~
im- beeld zi n van conventie, zooals reeds werd o emerkt, zoo zal
1 . . .
eveneens de komende architektuur zich kenmerken door convent1­
oneele ·vormen, omdat ze tengevolge eener algemeene overeen~ j
~ . . . . . . .
stemming zullen zijn ontstaan. Want zij zullen het resultaat zijn van
gi f verschillende individueele inzichten, die zich ten slotte in een eind~
vorm zullen hebben opgelost en niet zijn de uitvinding van éen enkel
persoon, omdat, zooals reeds werd gezegd, het inzicht dat is de wil
van een enkele persoon voor zulk een gemeenschapsdaad niet vol~
ET 2 doende is.
‘.·’ >.:~, .. . . .. .
En daarom zullen ook alleen zij, die in dezen tijd in den geest dat
is dus in objectieve richting werkzaam zijn, medewerken aan de
ontwikkeling dier komende architektuur, omdat zij onbewust de
komende Maatscha i` voorvoelen.
ïlw ïaw p
12
ei
sil :
gx
4
l ' zi
tri
TV
E _ _ ,_ ,_ _ , _ __,, __ j _ . ____, . . .,.,1- .... -.,,1-,,.. , .. . ...., , rz ,. . _ ,­ · ~·,.· · · -·‘«<·=·ï·· rr W
·v=ï ,=4 ., ,-,, M i i » -~ ·· i, ..·· ­