HomeOpen brief aan de Koninkl. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde te Gent, naar aanleiding van Dr. P. J. Blok's "Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 912.90 KB

TIFF (Deze pagina), 7.67 MB

PDF (Volledig document), 20.83 MB

i l r

­ 5 .
i . i
· zich soms ook vergist met de venwijzing, meent hij soms D
een ander schriftuur van mijn hand? lk kan echter gerust .
· j verklaren, dat in mijn vele pnblicatiën over de dagen van
,_ il83() deze of een andere tot onwaardigheidiveroordeelende
qualiiicatie niet,. uit mijn. pen iis. gevloeid, omdat ikzelf
ii j D steeds van meening. ben geweest, en die meening zoo waar
Q ook heb uitgedrukt -_ini­ _het-hieronder te noemen, stuk
j bijlage- II, dat men te doen heeft: gehad met barre onnaden- `
i j j kendheid, metfeen zenuwtoestand, waarin men niet de · r
j te proelameeren woorden op een goudsehaal heeft gelegd, 4
t ol`scho’on·de omstandigheden het ten dringendste Mhadden
j gcvOrd€rd.. " M · . __ . .. _
j I·/Vätlï ik echter wel tegenop ben gekomen, tegen
j een byzantisme, dat slecht heet`t_`doen lezen; dat de geschied-
schrijver aan ons vol_k deedjkwalijk(nemen,dat het zich met
diepen weerzin vanizulk een houding als, is Prinsen pro- _
j j lamatielverkondgde, afwendde; dat men zulk·een` nationale
W ; houding .Onderschattend_ heette jziogy aim dárzai veröiiwcif;
j dat men het voo,rstelde`.also,t` ruiirzlgi hrrvrliïègqbl nntglneid Was;
j dat men bij deze veroordeeling nog zoo waar durfde gewagen V
j van vzziskezjvzizzgj schoon nooit iemand meer evergevens- B
i gezind isibejegend dandeze vorst., ` i i `
j Ik heb mij in dien geest elders uitgelaten, trouwens
_ ook ‘ zonder alweer ’s‘ Prinsen handeling te qualiüceeren
j `en alzoo ook daar", zonder aan Dr. P. Blok het recht j
j te geven mij een verwijt te maken, over beschuldigingen,
jj van welken aard· ook. Het geschiedde ter gelegenheid
j eener bespreking door mij van De Tiemiczagscáe Veld-
j tbc/Ei do.or Jhr. C. den Beer Poortugael, voorkomende
» in De Tgïdspiegel van Augustus 19.06, blz. 389 v.v.,
j speciaal. op, blz. 394-397. Om_·_Uwe Academie in de
_ gelegenheid te stellen met volle kennis der stukken zonder
j bezwaar te oordeelen, voeg ik mede hieraantoe als bijlage H
j deze= vier bladzijden met de daartoe behoorende noten.
Dr. P. Blok gaf Uwe geleerde vereeniging een
l D .
j ..